При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Трудовий договір між працівником і фізичною особою Друк
Понеділок, 11 травня 2009 16:10

 

Трудовий договір 
між працівником і фізичною особою

  
Місто _____ ______ « _ _» _______ 200_ р. 
Прізвище _________ _________ _____ 
Ім'я _______ __________ ______ 
По батькові _ ________ _____________, 
Рік народження ___ ________ __________ 
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг) _____________________ 
Ідентифікаційний код № ___ ______ ___________ 
Для фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників 
№ _____ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця 
Ідентифікаційний код № __ ______ _________ 
Місце проживання _ _____ _______ _________ 
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий 
_____________________ 
_____________________, 
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і 
Прізвище ___________ _________ ___ 
Ім'я ___________ __________ _____ 
По батькові ______ ________ ________, 
Дата народження __ _______ ___________ 
Вид діяльності (професія) ________ ______ _____ 
Останнє місце роботи ___________ _______ 
Місце проживання ____________ _______ 
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий________ ______ 
_____________________ 
Ідентифікаційний код № _ ________ __________, 
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке: 

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін _____________ _____ (указати строк дії договору); 
таким, що укладається на час виконання певної роботи _________________ (указати строк виконання роботи). 
  
2. Працівник зобов'язаний виконувати ____ _______________ (зазначаються докладні х арактеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці; строків її виконання) 

3. Фізична особа зобов'язується: 
оплачувати працю Працівника у розмірі __ ____ ____ грн. на місяць; 
розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; 
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг. 

4. Час виконання робіт установлюється з______ _______ ___ _____________ (указується час початку та закінчення робочого дня) 
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. 
Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору. 
При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень. 

5. Вихідні дні надаються______________________________________ (указуються відповідні дні тижня) 
За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні. 
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства. 

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ____ _ (указується тривалість, початок та закінчення відпустки). 
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні. 

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України. 

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи. 

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи. 

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір). 

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян. 

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством. 

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _ _____ ___ (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави). 

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору. 

15. Підписи сторін: 
М. П. ____ (підпис)  
_ _______ (прізвище, їм 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості) 
17. Трудовий договір розірваний сторонами « _ _» ______ 200_ р. 
____________________ (підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України) 
  
Підписи сторін: 
Фізична особа _________ ___ Працівник _____ _____ 
18. Трудовий договір від « __» ___ _ _ _____ 200_ р. за № _ ____ знято з реєстрації 
« __» ___ ___ 200 _ р. 
___________________ (найменування державної служби зайнятості) 
  
М. П. ___ (підпис) ________ (прізвище, ім 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості) 
   
19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «__» ____ 200__ р. 
____________________________ (підстави та копія рішення суду додаються) 
20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання. 
Підписи сторін: 
  
Фізична особа _______ Працівник ________ 

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги