При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Типова форма контракту з працівником Друк
Понеділок, 11 травня 2009 16:22

 
Типова форма 
контракту з працівником


м. Київ                                   “__” ___ 200__р .

  
Сторони:

Роботодавець : __________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ______ (посада та ПІБ), діючого на підставі _____ _______ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та 
Працівник : гр. ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) , з другої сторони, уклали цей К онтракт про наступне: Працівник ___________ приймається (наймається) на роботу до структурного підрозділу підприємства : __ ________ __ _______ (цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою)* _____________ (повне найменування професії, посади) кваліфікацією _______________ (розряд, кваліфікаційна категорія) 
(*Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.). 
  Працівнику встановлюється (не встановлюється ) строк випробування 
Тривалість строку випробування ______________ 
  
Загальні положення 
1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем. 
2. Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець и працівник. 
  
Обов’язки сторін 
3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін. 
4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): 
__________________ 
__________________ 
5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо): 
__________________ 
__________________ 
6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: 
 __________________ 
 __________________ 
  Робочий час 
7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 
8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):_____________ 
  
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника 
9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі____ на місяць або у розмірі ____ за 1 годину роботи; 
надбавка (доплата та інші виплати) _______ у розмірі ___ % до тарифної ставки, ( посадового окладу). 
10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____ _______________ (вказати вид, розмір) 
11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: 
  основна ___ днів, 
  додаткова _ днів. 
До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ___ 
12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації: 
 ____________ _____ ______ (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця) 
  
Відповідальність сторін, вирішення спорів 
13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту. 
14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством. 
15. Інші умови: _______ _ ____ ___________ 
 (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 170 від 19 березня 1994 р.). 
  
Зміни, припинення та розірвання контракту 
16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі. 
17. Цей контракт припиняється: 
а) після закінчення строку дії контракту; 
б) за згодою сторін; 
в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом; 
г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом; 
д) з інших підстав, передбачених законодавством. 
18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством: 
1. _________________ 
2. _________________ 
3. _________________ 
При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України. 
19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем — з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові: 
_________________. 
20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні. 
21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк. 
  
Термін дії та інші умови контракту 
22. Строк дії контракту з _____ до _____ 
Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ____ 
23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:_____ __________ 
Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням. 
24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі. 
25. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. 
Додатки до контракту _____________ 
26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці: 
__________________ 
__________________ 
Адреси сторін 
27. Відомості про роботодавця: 
  
 М.П.

yandaks - Каталог. Вы еще не в Каталоге, а почему?..

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги