При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею Друк
Понеділок, 11 травня 2009 16:27

 

Типова форма
трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею

 
м. Київ                             "___" ____________ 199_ р.

Підприємство, установа, організація _________ (повна назва підприємства, установи, організації) в особі власника або уповноваженого ним органу ________ (посада) _______ (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин _________ (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей договір про таке: 
Працівник ____________ (прізвище, ім'я, по батькові) приймається на роботу ____________ (найменування структурного підрозділу, ____________ підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою) ____________ (повне найменування професії, посади) кваліфікацією ____________ (розряд, кваліфікаційна категорія) 
Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) ____________ (тривалість строку випробування) 

I. Загальні положення 
1. Цей договір є (потрібне підкреслити): 
безстроковим, що укладається на невизначений строк: 
на визначений строк, встановлений за погодженням сторін ____________ (вказати строк, погоджений сторонами) - таким, що укладається на час виконання певної роботи ____________ (вказати роботи, які передбачається виконувати) На підставі цього договору виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією (потрібне підкреслити). 2. Терміном "сторони" в цьому договорі позначаються роботодавець і працівник. 

II. Обов'язки сторін 
3. Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 
4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормативних завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): ____________ 
Крім того, відповідно до Закону України "Про державну таємницю" працівник зобов'язується: 
повідомляти кадровому апарату та режимно-секретному органу достовірні відомості про себе, своєчасно повідомляти про зміну анкетних та автобіографічних даних, які можуть впливати на надання допуску до державної таємниці; 
не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому буде довірена або стане відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків; 
не брати участі в об'єднаннях громадян, діяльність яких не підлягає легалізації відповідно до законодавства або заборонена в судовому порядку; 
не брати участі у протиправній діяльності органів іноземних держав та іноземних організацій; 
виконувати вимоги встановленого чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами України режиму секретності; 
повідомляти посадових осіб, які надали допуск до державної таємниці, про обставини, що перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці. 
У зв'язку з допуском до державної таємниці працівник дає згоду на передбачене законодавством обмеження у праві виїзду на постійне проживання в іноземну державу (крім держав, з якими Україна має угоди про взаємну охорону державних таємниць або інші міжнародні угоди, які передбачають такий виїзд) до розсекречування відповідної інформації, до якої він має чи мав доступ, але не більш як на п'ять років з часу скасування допуску до державної таємниці. Він також згоден на обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з Законів України "Про інформацію" та "Про державну таємницю". 
На час роботи, пов'язаної з державною таємницею, в разі поїздки за кордон в особистих справах (туристичні поїздки, на лікування, відпочинок, за запрошенням і таке інше) зобов'язується своєчасно повідомляти про це посадових осіб, які надали допуск до державної таємниці. 
Працівник ознайомлений з вимогами статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо обов'язку здачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон на зберігання до органів внутрішніх справ за місцем проживання. 
Працівник попереджений, що за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, втрату документів, які містять державну таємницю, а так само предметів, відомості про які становлять державну таємницю, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, за інші порушення режиму секретності - до дисциплінарної відповідальності. 
5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці та про забезпечення режиму секретності (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника, забезпеченню інших умов праці тощо). 
6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: 

III. Робочий час 
7. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 
8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ____________ (вказати необхідне) 

IV. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника 
9. За виконання обов'язків, передбачених договором, працівнику встановлюється: 
посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі _____ на місяць або у розмірі _____ за 1 годину роботи: 
надбавка (доплата та інші виплати) ____________ (вказати види доплат, надбавок тощо) у розмірі ____________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу). 
10. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна _______ днів, додаткова _________ днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ______________. 
11. Працівнику, який згідно з номенклатурою посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, має працювати з відомостями, що становлять державну таємницю, надається компенсація, види, розміри і порядок надання якої встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 414, а саме: ____________ 

V. Відповідальність сторін, вирішення спорів 
12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 
13. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством. 
14. Інші умови: ____________ (за необхідністю вказати інші умови, передбачені чинним законодавством) 

VI. Зміни, припинення та розірвання договору 
15. Цей договір припиняється або може бути розірваним: 
а) після закінчення строку дії договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення; 
б) за згодою сторін; 
в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених законодавством (статті 40, 41 КЗпП України); 
г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених законодавством (статті 38, 39 КЗпП України); 
д) з інших підстав, передбачених статтями 36, 37 КЗпП та іншим чинним законодавством України. 
16. Додаткові підстави припинення та розірвання договору: 
виникнення або виявлення перелічених в пункті 4 цього договору обставин, що перешкоджають збереженню державної таємниці. 
17. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин роботодавець повинен розірвати договір у строк, про який просить працівник. 
18. За два місяці до закінчення строку чинності договору він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк. 
19. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ____________. 
20. Умови цього договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі. 
21. Цей договір укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. 
Додатки до договору: ____________ (вказується перелік додатків, якщо вони є) 
22. Інші умови договору, пов'язані зі специфікою праці: ____________ 
Адреси сторін 
23. Відомості про роботодавця: 
Повна назва підприємства, установи, організації _______ 
Адреса ____________ 
Розрахунковий рахунок № _______ в ______ 
24. Відомості про працівника: 
Домашня адреса ___________ 
Домашній телефон __________ 
Службовий телефон _________ 
Паспорт: серія ____________ № _________ 
виданий "___" ____________ 19__ р. ________ (вказати орган, що видав паспорт) 
Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг ____________ (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) ____________ 
РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК 
____________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) ____________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) " ___" ____________ 19__ р. "___" ____________ 19__ р. 
М. П. 

 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги