При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Трудовий договір про роботу за сумісництвом Друк
Понеділок, 11 травня 2009 16:33

 

Трудовий договір про роботу за сумісництвом

 
м. _______                          "___" _______ 200_ р.

  
__________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Роботодавець") в особі ___________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___________, з одного боку, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) та _______________, (вказати прізвище, ім'я та по батькові) що проживає за адресою: __________, (вказати місце проживання ) (надалі іменується "Працівник"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Трудовий договір про роботу за сумісництвом (надалі іменується "Договір") про таке. 
  
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. За цим Договором Працівник зобов'язується виконувати наступну роботу ________________ з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством, колективним договором, укладеним на підприємстві Роботодавця, та цим Договором. 
1.2. Працівник зобов'язується особисто виконувати роботу і не має права передоручати її виконання іншій особі. 
1.3. Робота виконується Працівником за сумісництвом, поряд із _________. 
1.4. Місцем роботи Працівника є _____ . (найменування підприємства, місце знаходження) 
1.5. Робоче місце Працівника __________. 
1.6. Дата початку роботи __________. 
1.7. Умови про строк випробування _________. 
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Роботодавець зобов'язаний: 
2.1.1. Забезпечити охорону праці Працівника. 
2.1.2. Виплачувати заробітну плату Працівникові. 
2.1.3. ____________ (інші обов'язки). 
2.2. Працівник зобов'язаний: 
2.2.1. Сумлінно виконувати роботу. 
2.2.2. Дотримуватись вимог щодо охорони праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця. 
2.2.3. _____________ (інші обов'язки). 
2.3. Роботодавець має право: 
2.3.1. Вимагати від Працівника виконання трудових обов'язків і дбайливого відношення до майна Роботодавця, що надано Працівникові для забезпечення виконання ним роботи. 
2.3.2. Притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому чинним в Україні трудовим законодавством. 
2.4. Працівник має право на: 
2.4.1. Своєчасну й у повному обсязі виплату заробітної плати. 
2.4.2. Відпочинок. 
2.4.3. Захист своїх трудових прав. 
2.4.4. ___________. 
3. ОПЛАТА ПРАЦІ 
3.1. За виконання роботи Працівникові встановлюється заробітна плата ____________. 
3.2. Заробітна плата виплачується _________ в строк ________ з періодичністю __________. 
4. УМОВИ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКА 
4.1. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___________. 
4.2. Відпустка надається Працівникові одночасно з відпусткою за місцем основної роботи. 
4.3. Працівникові встановлюються вихідні дні _____________. 
5. СТРОК І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Цей Договір є безстроковим і укладений на невизначений строк. 
5.2. Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні трудовим законодавством. 
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ 
6.1. У випадку якщо Сторонами по спірному питанню не буде досягнута згода, спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством для розгляду трудових спорів. 
6.2. Питання, не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного в Україні трудового законодавства. 
6.3. Цей Договір складений у 2-х примірниках - по одному для кожної зі Сторін. 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН 


 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги