При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення Друк
Понеділок, 11 травня 2009 16:41

 

Договір
між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення

м.Київ                                 " __" _____ 200_ р.

 
Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ) та відповідно до законів України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ________________ (прізвище, ім'я та по батькові Творця (творців) -винахідника (винахідників), автора (авторів) промислового зразка або компонування ІМС) і_______________ (повна назва особи, де або у якої працює Творець (творці), далі - Роботодавець в особі ____________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) який (яка) діє на підставі ______________ (Статут, Положення тощо), іменовані далі як СТОРОНАМИ, враховуючи те, що Творець (творці) подав (подали) Роботодавцю опис об'єкта права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ), створеного у зв'язку з виконанням трудового договору ________________ (назва ОПІВ - винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування ІМС), що розкриває суть ОПІВ достатньо ясно і повно уклали цей договір (далі — договір) про нижченаведене: 
1. Предмет Договору 
Предметом договору є передання Творцем (творцями) Роботодавцю права на одержання в Україні та в іноземних державах________________ (назва охоронного документа) на_____________ (назва ОПІВ), що має своїм наслідком набуття Роботодавцем майнових прав на нього з моменту одержання охоронного документа, а також майнових прав, набутих на підставі заявки. 
2. Обов’язки Роботодавця 
2.1. Подавати в компетентні органи з охорони прав інтелектуальної власності заявки на видачу охоронних документів на зазначені в пункті 1 ОПІВ згідно із законодавством. 
Вживати всіх заходів, необхідних для одержання охоронного документа на ОПІВ та підтримання чинності виключних майнових прав протягом встановленого законодавством строку. 
2.2. Зберігати конфіденційність щодо одержаних від Творця відомостей про зазначений у пункті 1 ОПІВ до офіційного опублікування матеріалів заявки та вживати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїм службовим становищем не мають доступу до такої інформації. 
2.3. Запропонувати Творцю укласти договір про передання йому права на одержання охоронного документа у разі прийняття рішення про припинення дій, пов’язаних з його одержанням, або укласти договір про передання йому майнових прав, набутих відповідно до цього договору, в разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності виключних майнових прав, у строки, які б забезпечили сплату відповідного збору чи мита. 
2.4. Надавати можливість Творцю брати участь в роботах з підготовки зазначеного в пункті 1 ОПІВ до використання (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше), за необхідності повністю або частково звільнити його від основної роботи. 
2.5. Забезпечити Творцю такі умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
2.6. Забезпечити оплату робіт, пов’язаних з підготовкою до використання ОПІВ, виконаних Творцем, за окремим договором, який має бути додатком до цього договору. 
2.7. Видати Творцю справедливу винагороду за використання ОПІВ у власному виробництві, від надання дозволу (ліцензій) на їх використання іншим особам в Україні та за її межами, або у разі поставки на експорт продукції, виготовленої із застосуванням цього об’єкта, за такими умовами: 
а) види винагороди: заохочувальна, періодична; 
б) розмір винагороди: 
заохочувальна ___________ грн.; 
періодична ______% (______________ відсотків) від_____________ (зазначається показник результатів економічної діяльності) визначеного згідно з_______________ (вказується методика визначення вибраного показника) 
в) сума винагороди_______________; 
від надходження платежів від використання (у власному виробництві, ліцензійних платежів тощо) 
г) порядок виплати винагороди: 
заохочувальна сплачується одноразово, розмір визначається у гривнях; 
періодична винагорода сплачується протягом строку дії (виключних) майнових прав або протягом строку дії ліцензії або ліцензійного договору і (або) договору (контракту) на поставку продукції; 
д) строки виплати винагороди: 
заохочувальна — не пізніше двох місяців після одержання охоронного документа або не пізніше двох місяців від дати надання ліцензій, або підписання ліцензійного договору, або підписання договору (контракту) на поставку продукції; 
періодична - не пізніше ________місяців по завершенню періоду, за який сплачується винагорода, або не пізніше________місяців після отримання кожного ліцензійного платежу від ліцензіата, і (або) завершення чергового встановленого цим договором періоду; 
е) періодичність виплати періодичної винагороди___________ (щомісячно, щоквартально щорічно), починаючи від дати використання ОПІВ або, починаючи від дати набрання чинності відповідного договору, при цьому: 
якщо використання ОПІВ розпочалося до укладення цього договору, перша сплата відбувається протягом двох місяців після подання заявки за весь період, що минув від дня початку використання; 
перша сплата проводиться за неповний розрахунковий період, якщо він не співпадає з періодом бухгалтерської звітності; 
є) інші умови виплати_________________ 
2.8. Працедавець у випадку____________ (зазначити конкретний випадок) може передати право на одержання охоронного документа на ОПІВ іншій особі, забезпечивши у відповідному додатковому договорі захист прав Творця (творців) на рівні, не нижчому ніж у цьому договорі. 
2.9. Виплачувати належну Творцю винагороду його спадкоємцю (спадкоємцям) і (або) правонаступнику (правонаступникам). 
3. Права Роботодавця 
3.1. Здійснювати свої майнові права на ОПІВ на власний розсуд, із додержанням при цьому прав інших осіб. 
3.2. Передавати право на одержання охоронного документа на ОПІВ іншій особі на умовах, визначених у пункті 2.8. 
3.3. На безоплатне з боку Творця (творців) сприяння одержанню охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули ви_находу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо). 
3.4. На сприяння (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю у доведенні ОПІВ до стану, придатного для промислового використання. 
3.5. На використання ОПІВ у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і/або переходу майнових прав на ОПІВ на ім’я Творця (творців) на умовах невиключної ліцензії з виплатою роялті, на рівні винагороди, яку її Творець (творці) міг (могли) отримати за цим договором як справедливу винагороду. 
4. Обов’язки Творця(творців) 
4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ. 
4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на ОПІВ в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, патентно-кон’юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензуванні прав на цей об’єкт та інше). 
4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Працедавцю довести ОПІВ до стану, придатного для промислового використання. 
4.4. У разі переходу майнових прав на ОПІВ на ім’я Творця (творців) надати Працедавцю дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії. 
5. Права Творця(творців) 
5.1. Ознайомитись з розрахунком суми винагороди та матеріалами, використаними при цих розрахунках. 
5.2. На набуття на своє ім’я прав інтелектуальної власності на ОПІВ у разі відмови Роботодавця від підтримання їх чинності. 
5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні та в іноземних державах майнових прав інтелектуальної власності. 
5.4. Брати участь в роботах з підготовки до використання ОПІВ (розроблення техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) за необхідності, при повному або частковому звільненні від основної роботи. 
5.5. На оплату робіт з підготовки до використання ОПІВ за окремим договором, який має бути додатком до цього договору. 
6. Відповідальність Сторін 
6.1. За порушення зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо ОПІВ сторони несуть таку відповідальність: 
____________________ 
6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Роботодавець сплачує Творцю(творцям) за кожний прострочений день пеню у розмірі _______ процента суми, належної до сплати. 
7. Інші умови 
7.1. На вимогу однієї з Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть бути переглянуті. Підставою для цього може бути зміна цін і тарифів, які встановлюються в централізованому порядку, зміна законодавства України тощо. 
7.2. Зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені додатковим договором або протоколом до цього договору з обов’язковим його підписанням сторонами цього договору. 
7.3.___________________ 
8. Вирішення спорів 
Спори, пов’язані невиконанням Сторонами умов цього договору, розглядаються судом ____________________ (вказати назву судового органу, район, місто) 
9. Строк дії договору 
9.1. Цей договір укладено строком на ______________ 
9.2. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами. Цей договір може бути продовжено за взаємною згодою сторін. 
9.3. По завершенню зазначеного у підпункті 9.1 цього пункту строку дії договору, умови, пов’язані з грошовими виплатами продовжують діяти аж до завершення розрахунків за реалізацію продуції, виготовленої з використанням ОПІВ під час дії договору. 
9.4. Якщо з вини Роботодавця не буде одержано охоронного документа на ОПІВ або припинять чинність виключні майнові права, то цей факт не може бути підставою для припинення дії договору. У цьому випадку умови виплати винагороди продовжують діяти протягом всього строку дії цього договору. 
10. Юридичні адреси Сторін: 
Творець:________________________ 
Роботодавець:___________________ 
Від роботодавця Творець 
_________ _________ 
(Підпис) (Підпис) 
_________ __________ 
(Посада, ПІБ) (ПІБ) 
" ____" ___________" 20__ р. 


 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги