При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір Друк
Понеділок, 11 травня 2009 17:02

 

Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір

м. Київ                                 “____” ______20__р. 


Сторони: 
Автор _____________(ПІБ фізичної особи), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з одного боку, и 
Роботодавець________________________________________ в особі __________, діючого на підставі ___________ з другої сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р, статутом Роботодавця, (колективним договором, посадовою інструкціїєю Автора, затвердженої наказом №___від ___., п._____ трудового договору з Автором №__ від__.і т.п.) уклали цей авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір (надалі за текстом – Договір) про наступне: 
1. Предмет договору. 
1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає Роботодавцю виключні майнові права на твір ________” (надалі за текстом – Твір), створений Автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання Роботодавця, а Роботодавець зобов’язується прийняти твір та сплатити Автору винагороду у розмірі, порядку та строки, передбачені колективним договором Роботодавця та положенням про преміювання Роботодавця. 
1.2. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Роботодавцю на строк 70 років. 1.3. Під “виключними майновими правами” Сторони розуміють такі права: а)виключне право на використання твору; в) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 
2. Виключні права на використання твору. 
2.1. Відповідно до ст. 1 цього Договору Автор передає Роботодавцю такі виключні права на використання Твору: 
2.1.1. відтворення твору ( тиражування або інше розмноження, т.е. неоднократнє виготовлення твору у будь який формі, що допускає його функціональне використання) без обмежування кількості екземплярів (тиражу); 
2.1.2. публічне виконання і публічне сповіщення твору; 
2.1.3. публічну демонстрацію і публічний показ твору; 
2.1.4. будь-яке повторне оприлюднення твору, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 
2.1.5. переклад твору; 
2.1.6. переробку, адаптацію та іншу подібну зміну твору; 
2.1.7. включення твору як частини до збірників, антологій, енциклопедій, компьютерних программ та комплексів, тощо; 
2.1.8. розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження любим іншим способом або шляхом здавання в майновий найм, у прокат або шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; , без територіальних та временних обмежень; 
2.1.9. подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 
2.1.10. імпорт примірників творів. 
2.2. Перелік, зазначений у п. 2.1. цього Договору, не є повним. Сторони під “виключним правом на використання твору” також розуміють усі інші виключні майнові права на використання твору. 
3. Момент переходу виключних прав. 
3.1. Виключні права, передбачені ст.1, 2 цього Договору, переходять від Автора до Роботодавця з дня підписання цього Договору. 
4. Відповідальність сторін. 
4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України. 
5. Інші умови. 
5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання. 
5.2. З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за згодою Сторін, у письмовому вигляді, шляхом укладення додаткових угод. 
5.3. Цей Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 
Роботодавець 
Автор 
 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги