При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

10.11.2009
Головне меню
Договір про відступлення права вимоги Друк
Понеділок, 11 травня 2009 17:22
 

Договір
про відступлення права вимоги 


м. Київ                                     “__” ___ 200__р. 
 
Сторони: 
  
Первісний кредитор ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)  
в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та 
   
Новий кредитор ____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, 
  
положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 
   
  
1. Предмет договору 
  
1.1. Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно з Договором № __ від “__” ___200_ р. (далі Основний Договір), а Новий кредитор приймає право вимоги що належне Первісному кредитору за Основним Договором. 
1.2. З цього Договору випливає, що Новий кредитор займає місце Первісного кредитора в зобов'язаннях, що виникли з Основного Договору в обсязі та на умовах , що існують на момент укладення цього Договору. 
  
2. Оплата та порядок розрахунків 
  
2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму у розмірі ____ гривень . 
2.2. Новий кредитор зобов'язується протягом __ банківських днів після підписання цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору. 
  
3. Права та обов’язки сторін 
  
3.1. Обов’язки Первісного кредитора: 
3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно з умов цього Договору. 
3.1.2. Не пізніше п'яти робочих днів після набуття чинності цим Договором сповістити Боржника про укладення цього Договору. 
3.1.3. Передати Первісному кредитору усі необхідні документи, які засвідчують права що передаються, в термін до “__” _____ 200 _ р., та інформацію яка важлива для їх здійснення. 
3.1.4. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги. 
3.2. Обов'язки Нового кредитора: 
3.2.1. Сплатити суму зазначену в п. 2.1. цього Договору. 
3.3. Права Первісного кредитора: 
3.3.1. Має право на належне виконання Новим кредитором усіх зобов’язань за цим Договором. 
3.3.2. Не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором. 
3.4. Права Нового кредитора: 
3.4.1. Має право на належне виконання Первісним кредитором усіх зобов’язань за цим Договором. 
  
4. Відповідальність сторін 
  
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення . 
4.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.3 цього Договору Клієнт сплачує штраф у розмірі ___ гривень . 
  
5. Строк дії Договору 
  
5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором "_" __ 200__ р. 
  
6. Зміна умов Договору та інші положення 
  
6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
6.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України. 
6.3. Новий кредитор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
6.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
6.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
6.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін . 
 
Місцезнаходження та реквізити Сторін

 
 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги