При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Договір застави Друк
Понеділок, 11 травня 2009 17:38

 


Договір застави 


м. Київ                                 “__” ___ 200__р. 


Сторони: 
Заставодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Заставодержатель ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 
 

1. Предмет договору.  
Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за Договором, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника . 

 2. Зобов ’ язання, забезпечене заставою. 
2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором є договір № ___ від “__ “ _____ 200_ р. (далі Основний договір). 
2.2. Предметом Основного договору є __________. 
2.3. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором становить ____. 
2.4. Розмір забезпеченої заставою вимоги складає ____________ . 

3. Предмет застави. 
3.1. Предметом застави є: 
3.1.1. Найменування ___________. 
3.1.2. Кількість _____________. 
3.1.3. Підтвердженням якості товару є __.(сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). 
3.2. Узгоджена за цим Договором вартість предмета застави складає:_______. 
3.3. Право власності на предмет застави належить Заставодавцю на підставі _______ . 
3.4. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду (в позасудовому порядку шляхом передачі предмета застави у власність Заставодержателя, інше) 

4. Порядок передачі предмету застави. 
4.1. Предмет застави передається у володіння Заставодержателя в такому порядку: 
4.1.1. Строк передачі: ___________. 
4.1.2. Місце передачі: ___________. 

5. Права та обов’язки сторін. 
5.1. Обов’язки Заставодавця: 
5.1.1. Застрахувати предмет застави визначений цим Договором. 
5.2. Обов'язки Заставодержателя : 
5.2.1. Зберегти предмет застави, а у разі виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави негайно повідомити про це Заставодавця. 
5.2.2. В строк ____ повернути предмет застави після виконання Заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов ’ язання. 
5.3. Права Заставодавця: 
5.3.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження предметом застави _______. 
5.3.2. Наступна застава, відчуження та передача в користування іншим особам заставленого майна допускається (допускається за згодою Заставодержателя, не допускається). 
5.4. Права Заставодержателя: 
5.4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов ’ язання не буде виконано в строк, встановлений в п. 2.3 цього Договору. 

6. Відповідальність сторін.
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
6.4. За порушення строків зазначених в п. 4.1.1 та п. 5.2.2 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі ___% від вартості предмета застави. 

7. Строк дії Договору та інші умови.
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором , але не довще ніж до ___200_р. 
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
7.4. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги