Юридичні послуги, адвокати

За кого Ви проголосуєте в 2-му турі президентських виборів 2010?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
Неділя, 10 січня 2010 18:00

 ДОГОВІР

суборенди не житлового приміщення

м. _____________ "___"__________ 20__ р.

_________________________________________ (назва організації), іменуємо надалі "Суборендар", в особі _________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі _______________________ (статуту, положення), з однієї сторони

і ________________________________ (назва організації), іменоване надалі  "Орендар", в особі _______________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ______________________(статуту, положення), з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендар зобов'язується надати Суборендарю приміщення, умебльоване під офіс, що складається з __________________________ (загальна площа ________ кв.м.), що перебуває в будинку за адресою: _______________________________.

1.2. Даний договір укладається з письмової згоди Орендодавця, що діє на підставі права власності на дане приміщення.

 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар зобов'язаний:

- надати в користування Суборендар приміщення в строк, передбачений даним договором;

- попередити Суборендаря про всі зобов'язання Орендаря перед Орендодавцем, що випливають із договору оренди на нежитлове приміщення;

- попередити Суборендаря про всі права третіх осіб на здаване в суборенду майно;

- вимагати від Орендодавця проводити капітальний ремонт за власний рахунок;

- стежити за використанням приміщення по призначенню.

2.2. Суборендар зобов'язаний:

- підтримувати майно в справному стані;

- проводити за свій рахунок поточний ремонт;

- вчасно вносити орендну плату в розмірі й строки, передбачені даним договором.

 3. ВАРТІСТЬ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. За надане приміщення Суборендар щомісяця сплачує Орендареві суму в розмірі ___________ (__________________) грн. за квадратний метр.

3.2. Дана сума підлягає оплаті не пізніше ___-го числа кожного місяця.

3.3. Розмір орендної плати може змінюватися не частіше одного разу в рік.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За неналежне виконання своїх зобов'язань сторони вправі вимагати дострокового розірвання договору й відшкодування збитків.

4.2. У випадку істотного порушення Суборендарем строків внесення орендної плати Орендар вправі вимагати від нього дострокового внесення орендної плати, але не більш ніж за два строки підряд.

 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й УМОВИ РОЗІРВАННЯ

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту передачі майна в тимчасове користування і діє ______________________. За погодженням сторін цей строк може бути продовжений. Передача майна наступає наступного дня після підписання договору.

5.2. Договір може бути розірваним достроково тільки у випадку невиконання однієї зі сторін своїх зобов'язань.

 6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Термін дії даного договору не може перевищувати терміну дії договору оренди між Орендарем і Орендодавцем.

6.2. У випадку дострокового розірвання договору оренди нежитлового приміщення Суборендар має переважне право на укладення з ним договору оренди на майно, що перебувало в його користуванні відповідно до договору суборенди в межах строку, що залишився.

6.3.Усі суперечки і розбіжності сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів. При неможливості вирішення сторонами виниклих розбіжностей спір передається на розгляд господарського суду м. _________________.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.

 7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Суборендар: ____________________________________________

________________________________________________________


Орендар: _____________________________________________

____________________________________________________


Підписи сторін:


Субарендатор                                Орендар

 

______________________   _____________________

 

М.П.                                                  М.П.