Юридичні послуги, адвокати

За кого Ви проголосуєте в 2-му турі президентських виборів 2010?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів. Приклад, зразок.
Середа, 13 січня 2010 21:33

 ДОГОВІР

ОРЕНДИ ПРИЛАДІВ, УСТАТКУВАННЯ Й ІНШИХ

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

 
м. __________________ "___"_________ 20__ р.
 
_________________________________________ (найменування підприємства, організації), надалі  "Орендодавець", в особі _____________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), на підставі ____________________ (статуту, положення),
з одного боку, і _______________________________________ (найменування, підприємства, організації), надалі  "Орендар", в особі  ___________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), на підставі ____________________ (статуту, положення), з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 
1. Орендодавець зобов'язується надати в тимчасове користування, а Орендар прийняти, оплатити користування й вчасно повернути техзасоби в справному стані з урахуванням нормального зношування відповідно до номенклатури, прикладеної до даного договору і є його невід'ємною частиною, супроводжуваною технічною документацією.
 
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ Й ПОВЕРНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
 
2.1. Орендар протягом ___ днів з моменту підписання договору й передачі йому номенклатури техзасобів представляє Орендодавцеві замовлення за встановленою формою, у якому визначає необхідну йому кількість, технічні характеристики, строки користування техзасобів, передбачених у номенклатурі.
2.2. Орендодавець протягом ____ днів розглядає замовлення, підписує, погоджуючи при необхідності з Орендарем окремі пункти, і направляє Орендареві. Замовлення після підписання Орендодавцем додаються до договору і є його невід'ємною частиною. 
2.3. Техзасоби надаються на строк ________________________. Орендар вправі продовжити строк оренди на ______________, про що він зобов'язаний повідомити Орендодавця не пізніше, ніж за _____ днів до закінчення строку оренди. 
2.4. Орендодавець зобов'язаний надати техзасоби в справному стані, комплектно, з перевіркою приладів і оцінкою їхньої відповідності технічним параметрам. 
2.5. Орендар виділяє представника для одержання й повернення техзасобів, що перевіряє їхній справний стан і комплектність. 
2.6. Представник Орендаря підписує зобов'язання на повернення техзасобів. Видача техзасобів здійснюється після зобов'язання на повернення й оплачений рахунок за користування ними.
2.7. Орендодавець зобов'язаний забезпечити Орендаря необхідною інформацією, технічною документацією, а при необхідності направити свого фахівця для навчання й ознайомлення із правилами технічної експлуатації техзасобів.
2.8. У випадку виходу з ладу техзасобів із причин, що не залежать від Орендаря, Орендодавець зобов'язаний протягом _________ усунути поломку або замінити предмет, що вийшов з ладу, справним. Даний випадок задовольняється двостороннім актом. За час, протягом якого Орендар не мав можливості користуватися техзасобом внаслідок виходу його з ладу, орендна плата не стягується й строк оренди відповідно продовжується.
2.9. Якщо техзасоби вийшли з ладу внаслідок неправильної експлуатації або зберігання їх Орендарем, останній робить полагодження або заміну за свій рахунок.
2.10. Орендар зобов'язаний вивезти техзасоби зі складу Орендодавця й повернути їх самотужки й за свій рахунок.
2.11. Орендар не вправі передавати взяті в оренду техзасоби в користування третім особам.
2.12. Орендар вправі повернути техзасоби достроково. Орендодавець зобов'язаний прийняти повернуті достроково техзасоби й повернути Орендареві відповідну частину отриманої орендної плати, обчислюючи її від дня, наступного за день фактичного повернення техзасобів.
2.13. Строк знаходження техзасобів в оренді обчислюється від дня, наступного після дати розписки про їх одержання.
2.14. При поверненні техзасобів здійснюється перевірка комплектності й технічний огляд у присутності представника Орендаря. У випадку некомплектності або несправності техзасобів складається двосторонній акт, що служить підставою для пред'явлення претензій. Якщо Орендар відмовився підписувати акт, про це робиться відповідна оцінка в акті, що складається за участю компетентного представника незалежної організації.
 
3. РОЗРАХУНКИ 
 
3.1. Оренда оплачується за ціною, встановленою в замовленні. Загальна вартість оренди техзасобів за _________ становить ________________.
3.2. Орендодавець виставляє Орендареві рахунок, який останній зобов'язаний оплатити протягом  _______ днів. При несплаті рахунку протягом _________ днів замовлення анулюється й Орендодавець вправі передати замовлені техзасоби іншій особі.
3.3. При не вивезенні техзасобів протягом _________ днів після оплати рахунку замовлення анулюється й Орендареві вертається отримана плата за оренду за винятком вартості оренди за ________________.
 
4. САНКЦІЇ 
 
4.1. За прострочення надання техзасобів у встановлений замовленням строк Орендодавець сплачує Орендареві штрафну неустойку в розмірі ______ % за кожний день прострочення, а за прострочення понад _______ днів додатково залікову неустойку в розмірі ___ % вартості не наданих у строк техзасобів.
4.2. За прострочення повернення техзасобів або вхідних у комплект виробів у встановлений замовленням строк Орендар сплачує Орендодавцеві штрафну неустойку в розмірі ____ % за кожний день прострочення, а при простроченні понад ____ дні додатково залікову неустойку в розмірі ______ % вартості не повернутих у строк засобів. 
4.3. При неповерненні техзасобів протягом  _____ днів від дня закінчення строку користування Орендар сплачує Орендодавцеві _______ кратну вартість цих техзасобів.
4.4. При поверненні несправних техзасобів, ушкоджених з вини Орендаря, останній сплачує Орендодавцеві витрати з ремонту їх і штраф у розмірі _____ % вартості ушкоджених техзасобів. Якщо при поверненні техзасобів установлена некомплектність, Орендар відшкодовує Орендодавцеві фактичні витрати на покупку відсутніх частин техзасобів і штраф у розмірі ___ % вартості цих предметів. 
4.5. За передачу Орендарем техзасобів у користування третім особам Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі ____ % вартості техзасобів.
 
5. ФОРС-МАЖОР
 
5.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетрус, повені, пожежі й інші стихійні лиха.
5.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій стороні про перешкоду і його вплив на виконання зобов'язань за договором.
 
6. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
 
6.1. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної сторони.
6.2. До Договору додаються: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
Орендодавець: __________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Орендар: _______________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Підписи сторін: 
 
Орендодавець                              Орендар 
___________________ ___________________________ 
 
М.П.                                                  М.П. 
 
 
КОМЕНТАР:
Орендуючи прилади, устаткування й технічні засоби, складають докладний перелік технічної документації, що передається разом з устаткуванням і техзасобами. Також передається разом з ними комплект запасних частин і інструментів.
Передане устаткування повинне перебувати в повній справності. Орендодавець відповідає перед орендарем за всі недоліки орендованого майна, навіть якщо він не знав про них при укладанні договору. Якщо при експлуатації виявилися недоліки, що перешкоджають використанню устаткування по призначенню, орендодавець зобов'язаний замінити устаткування або усунути його недоліки.
Повернути орендоване устаткування й технічні засоби орендар зобов'язаний у справному стані. Якщо устаткування за строк оренди може прийти в стан, при якому потрібен капітальний ремонт, необхідно заздалегідь обумовити, яка зі сторін повинна його зробити. Якщо обов'язок здійснити капітальний ремонт лягає на орендаря, вартість оренди зменшується, тому що мається на увазі, що орендна плата складається з амортизаційних відрахувань, призначених для проведення капітального ремонту, і частини прибутку від використання майна у вигляді орендного відсотка.
Якщо капітальний ремонт повинен зробити орендодавець, а він ухиляється від цього обов'язку, у той час як виникла необхідність ремонту або наступив строк його проведення, орендар може здійснити ремонт самостійно за рахунок орендодавця або розірвати договір з відшкодуванням збитків.