Юридичні послуги, адвокати

За кого Ви проголосуєте в 2-му турі президентських виборів 2010?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Договір оренди майна
Понеділок, 18 січня 2010 10:21

Договір оренди майна 

 м.__________________ "____"_____20___р. 

 

_____________________________________, іменоване надалі  Орендодавець, в особі ___________________________________, що діє на підставі ________________ (статуту, положення), з однієї сторони й підприємство _________________________________, іменоване надалі  "Орендар", в особі __________________________, що діє на підставі __________________________ (статуту, положення) уклали даний договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець здає Орендареві строком на ____ років в оренду відповідно додатку до даного договору (акт прийому-передачі) майно для використання Підприємством ____________________________ з метою здійснення своїх статутних завдань.

2. Обов'язки сторін

 2.1. Орендар зобов'язується.

а) використати орендоване майно по прямому призначенню, зазначеного в п.1 договору, а також відповідно до  інших умов договору;

б) утримувати орендоване майно в повній справності й робочому стані до здачі Орендодавцеві;

в) вчасно робити за свій рахунок ремонт орендованого майна;

г) письмово повідомити Орендодавцеві не пізніше, ніж за ____ місяця про майбутнє повернення орендованого майна, як у зв'язку із закінченням терміну дії договору, так і при достроковому поверненні, і після припинення даного договору здати майно Орендодавцеві по акту в справному стані, з урахуванням нормального зношування;

д) після закінчення строку договору, а також при достроковому його припиненні передати Орендодавцеві за повну компенсацію всі зроблені покращення майна, що становлять приналежність майна й невіддільні без шкоди для нього;

е) у випадку повернення майна до закінчення терміну оренди або у зв'язку із закінченням строку договору сплатити Орендодавцеві суму вартості не проведеного ним і покладеного на нього обов'язку ремонту майна.

2.2. Орендодавець зобов'язується:

а) після підписання сторонами договору в ________ строк надати відповідне майно в справному стані Орендареві по акту прийому-передачі (Додаток до даного договору);

б) передавати при необхідності Орендареві за погоджену плату матеріальні фонди, які виділені __________________ на ремонт зазначеного в даному договорі майна.

3.Платежі й розрахунки за договором

 3.1. За оренду зазначеного в п.1 даного договору майна Орендатор перераховує Орендодавцеві плату в розмірі _______________________ за місяць. Нарахування й виплата належних Орендодавцеві сум здійснюється поквартально, за кожний квартал на перед, протягом  першого місяця кожного кварталу.

3.2. При несплаті Орендарем в обговорений термін орендної плати Орендодавець вправі виставити на інкасо рахунок-платіжну вимогу з посиланням на номер і дату договору або стягнути з Орендаря заборгованість у безперечному порядку шляхом пред'явлення виконавчого напису нотаріальних органів.

4. Дострокове розірвання договору

 4.1. Договір може бути достроково розірвано із ініціативи Орендодавця, а Орендар зобов'язаний повернути майно у випадках:

а) якщо Орендар використає майно (у цілому або частково) не відповідно до  даного договору;

б) якщо Орендар не вніс орендної плати протягом  _____ місяців;

в) якщо Орендар навмисне погіршує стан майна.

4.2. Договір може бути достроково розірвано із ініціативи Орендаря у випадках:

а) якщо Орендодавець втручається в діяльність Орендаря по використанню орендованого майна, якщо таке використання не суперечить даному договору, Статуту підприємства й Установчому договору про його створення і діяльність;

б) якщо майно, в силу обставин, за які Орендар не відповідає виявиться в стані не придатному для використання.

5. Продовження договору

 5.1. Після закінчення строку договору Орендар має переважне право на поновлення договору за умови, що він належним чином виконає прийняті на себе за договором  оренди зобов'язання.

5.2. При відсутності заяви хоча б однієї зі сторін про припинення або зміну договору по закінченні строку, він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені договором.

5.3. При продовженні договору на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

6. Особливі умови

 6.1. Орендар має право:

а) здавати отримане за договором  майно в суборенду;

б) робити поліпшення орендованого майна;

в) при необхідності за узгодженням з Орендодавцем списувати орендоване майно, що зробилося непридатним  у зв'язку з закінченням строку експлуатації; у цьому випадку даний договір відносно списаного майна вважається припиненим, відповідно змінюється розмір орендної плати.

6.2. Договір діє з "___"_______20___р. по "___"______20___р.

6.3. У всьому іншому, що не передбачене даним договором, сторони керуються діючим цивільним законодавством України.

6.4. Даний договір складений у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

Додаток до договору, без якого він недійсний: акт прийому-передачі від "___"_______20___м.

 

  7. Юридичні адреси сторін

Підписи:

Орендодавець                                   Орендар 

________________           _______________

М.П.                                              М.П.