Юридичні послуги, адвокати

Чи потрібен на сайті юридичний форум або чат для професійного спілкування?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
Середа, 03 лютого 2010 14:43

ДОГОВІР

БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

м. _______________ "___"_________ 20___ р.

___________________________ (найменування банківської установи), ліцензія НБУ №. ______ від "___"________ 20__ року, іменований надалі  "Банк", в особі ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада), що діє на підставі _________________________ (Статуту, положення), з одного боку, і громадянин ______________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі "Вкладник", уклали даний договір про нижченаведене: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Банк зобов'язується приймати від Вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором.  

1.2. Даний Договір укладається на строк ____________________ на умовах видачі вкладу після закінчення зазначеного в даному пункті строку (строковий вклад).

1.3. Банк нараховує відсотки на внесок у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається від дня, що слідує за днем внесення відповідної суми вкладу, по день, що передує її поверненню або списанню з рахунку на інших підставах.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладникові після закінчення строку, зазначеного в п. 1.2 разом із сумою вкладу. Окремо від вкладу відсотки не виплачуються.

1.5. Вкладник вправі одержати вклад і суму відсотків по вкладу до закінчення терміну, зазначеного в п. 1.2. Однак у випадку дострокового витребування вкладу й суми відсотків, відсотки по вкладу виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків, виплачуваних Банком по  вкладах на вимогу. На момент укладання договору процентна ставка по вкладах на вимогу становить ____% річних.

1.6. Укладення даного договору і внесення коштів на рахунок Вкладника по внеску засвідчують ощадною книжкою. Вкладник вправі, за своїм вибором, одержати ощадну книжку на своє ім'я (іменну ощадну книжку) або - ощадну книжку на пред'явника. В ощадній книжці повинні вказуватися й засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування й місце знаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми коштів , зарахованих на рахунок, всі суми коштів , списаних з рахунку, і залишок коштів  на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

1.7. Поповнення вкладу за рахунок внесення Вкладником додаткових грошових сум не здійснюється.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Банк зобов'язаний:  

- відкрити на ім'я Вкладника депозитний рахунок № ________________;

- прийняти від Вкладника будь-які грошові суми й зараховувати їх на

зазначений депозитний рахунок;

- видати Вкладникові суму вкладу повністю або частково на його першу вимогу або розпорядитися відповідною сумою іншим способом за вказівкою Вкладника;

- нараховувати передбачені п. 1.3 Договору відсотки на внесок;

- за свій рахунок застрахувати вклад на суму _____________ гривень;

- засвідчити внесення вкладу ощадною книжкою на ім'я вкладника або, за бажанням Вкладника - ощадною книжкою на пред'явника;

- відображати в ощадній книжці всі операції по внеску;

- виконувати інші вимоги, пропоновані законодавством до договорів банківського вкладу, що укладені із громадянами.

2.2. Банк має право в односторонньому порядку змінити розмір відсотків по вкладу. При цьому зменшення розміру відсотків допускається після письмового повідомлення Вкладника або повідомлення про це в пресі або через інші засоби масової інформації. Новий (зменшений) розмір відсотків застосовується до вкладу після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення.

2.3. У випадку зменшення процентної ставки по вкладу Вкладник вправі достроково одержати вклад і відсотки по вкладу в розмірі, установленому п. 1.3 Договору.

2.4. Банк не вправі здійснювати які-небудь операції по вкладу без розпорядження Вкладника, а у випадку видачі ощадної книжки на пред'явника - без розпорядження пред'явника книжки, за винятком випадків, прямо встановлених законом.

2.5. Вкладник розпоряджається вкладом на свій розсуд, у тому числі Вкладник вправі:

- одержати в будь-який час всю суму вкладу і всю суму відсотків;

- здійснювати будь-які розрахунки й перекази коштів  зі свого вкладу в межах залишку коштів . При цьому сума перекладних Вкладником коштів  повинна дорівнювати сумі вкладу й сумі відсотків, обчислених на день здійснення зазначеної операції. Переклад коштів  спричиняє   припинення даного Договору. Вкладник має право здійснювати будь-які інші дії за розпорядженням вкладом і сумами відсотків по вкладу, не заборонені чинним законодавством.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. У випадку порушення Банком строків повернення суми вкладу або виплати відсотків, Банк буде зобов'язаний виплатити Вкладникові пеню в розмірі ____% від вчасно невиплачених сум за кожний день прострочення, а також відшкодувати заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду. Відшкодування збитків і сплата штрафних санкцій (пені) не звільняють Банк від виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі й у частині виплати передбачених Договором відсотків.

3.2. Усі суперечки й розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в суді у встановленому законом порядку.

3.3. Договір складений в 2-х екземплярах - по одному для кожної сторони. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

3.4. Адреси, інші дані про сторони:

Банк:__________________________________________  

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Вкладник: ______________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________  

Підписи сторін:

Банк                                     Вкладник

___________________ ____________________ 

М.П.