Чи потрібен на сайті юридичний форум або чат для професійного спілкування?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 


Украинская Баннерная Сеть
Договір на брокерське обслуговування
Неділя, 14 лютого 2010 15:15

 ДОГОВІР

на брокерське обслуговування

 

м. _______________ "___" __________ 200__р.

 

Брокерська контора ____________, іменована надалі  "Брокер", в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту, і _______________, іменоване(ий, а) надалі  "Клієнт", в особі ______________, що діє на підставі ________________, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Брокер за дорученням Клієнта приймає на себе права й обов'язки по наданню брокерських послуг на ринку цінних паперів.

1.2. Змістом брокерських послуг є діяльність Брокера по продажу _______________________________________________від імені і за рахунок клієнта, що у свою чергу, оплачує послуги Брокера за умови виконання замовлення.

 

1.3. Клієнт пропонує до продажу:

Вид цінного папера ______________________________________,

Емітент ________________________________________________,

Номінал ________________________________________________,

Кількість _______________________________________________,

Мінімальна ціна продажу (за од.)____________________________,

 

2. Клієнт

2.1. Клієнт гарантує права власності на представлені до продажу ________________.

2.2. Клієнт має право до початку й у процесі біржових торгів вносити зміни в умови продажу, якщо ці зміни не суперечать даному Договору, і зобов’язаний повідомити Брокера про ці зміни в письмовій формі протягом ___ днів.

2.3. Клієнт оплачує послуги Брокера в розмірі ___ % від загальної вартості угоди не пізніше 5 днів після укладення Брокером остаточного двостороннього договору. У випадку здійснення угоди через біржу Клієнт оплачує біржі ____ % від суми угоди протягом  5 днів. Клієнт перераховує Брокерові гербовий збір у розмірі ___% протягом 5 днів.

2.4. На час дії Договору Клієнт втрачає право на розпорядження _____________, представленими до продажу. Якщо ж Клієнт порушує цю умову, то він оплачує Брокерові неустойку в розмірі ___________.

 

3. Брокер

3.1. Брокер виконує свої зобов'язання перед Клієнтом до одержання письмового повідомлення про зняття замовлення з торгів Клієнтом.

 

3.2. Даний Договір є Дорученням Брокерові на розпорядження __________.

3.3. У випадку, якщо Брокер здійснює угоду по більш вигідній ціні, чим встановлена , Клієнт як  винагороду виплачує Брокерові додатково до _______ % від суми угоди ще _____ % від суми, що перевищує встановлену.

3.4. Брокер зобов'язується після кожного біржового дня надавати Клієнтові інформацію про виконання його замовлення.

3.5. Брокер не несе відповідальності за невиконання доручення Клієнта внаслідок сформованої кон'юнктури.

 

4. Майнова відповідальність

4.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання ними умов даного Договору, і у випадку їхнього порушення зобов'язані відшкодувати другій стороні всі збитки, що виникли з їхньої вини.

4.2. Якщо Брокер не реалізує замовлення по не залежним від нього причинам, то Клієнт оплачує брокерській формі послуги Брокера в розмірі ______________.

4.3. У випадку прострочення Клієнтом оплати брокерській фірмі послуг Брокера, Клієнт виплачує брокерській фірмі пеню в розмірі 0,1% від загальної суми угоди за кожний день прострочення, але не більше 2%.

4.4. Якщо Клієнт у встановлений строк не оплатив винагороду Брокеру, державний збір і послуги біржі, брокер має право списати відповідні суми з рахунку Клієнта в безакцептному порядку протягом  2-х місяців з моменту виникнення права вимоги.

 

5. Порядок розгляду спорів

5.1. Сторони домовилися приймати всі міри для усунення розбіжностей між ними шляхом двосторонніх переговорів.

5.2. У випадку, якщо сторони не досягли взаємної згоди, суперечки розглядаються відповідно до  діючого законодавства.

 

6. Порядок дії договору

6.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання.

6.2. Договір діє до _____________________________.

6.3. Дія даного Договору може бути припинена за взаємною згодою сторін.

 

7. Юридичні адреси й реквізити сторін

Брокер ______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Клієнт __________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Підписи й печатки сторін: 

Брокер                                        Клієнт

___________________ ___________________