Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 
Договір на виготовлення й установку зовнішньої реклами
Середа, 03 березня 2010 10:37

 ДОГОВІР

на виготовлення й установку зовнішньої реклами

м. _______________ "__"_________ 200__ р.

_____________________________________ (найменування підприємства), іменуємо__ надалі Рекламодавець, в особі __________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _____________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони й _____________________ (найменування підприємства), іменоване надалі Рекламіст, в особі ____________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі __________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Рекламіст бере на себе обов'язки по виготовленню, оренді місця й установці зовнішньої реклами (далі по тексту - Реклами) __________________ в інтересах Рекламодавця.

1.2. Рекламіст розробляє ескізи Реклами (не менш _________ оригінальних ескізів, що не є варіантами одного зображення) і надає їх Рекламодавцеві в строк до ___________________.

1.3. Остаточний ескіз затверджується Рекламодавцем у строк до _____________.

1.4. Реклама повинна бути виконана в строгій відповідності із затвердженим Рекламодавцем ескізом.

1.5. Кольори Реклами повинні відповідати затвердженим Рекламодавцем і додаються до ескізу.

1.6. Несуча конструкція Реклами виготовляється з матеріалів: ______________________________(металу/бетону - указати конкретно), рама виготовляється з __________________________ (металу/бетону - указати конкретно).

1.7. Поверхня Реклами виготовляє з наступних матеріалів: ______________________________________ (метал, пластик, тканина, папір - указати конкретно).

1.8. Нанесення малюнка здійснюється _____________________________________ (фарбою, планкою - указати конкретно склад, марку).

1.9. Висвітлення повинне бути виконане у вигляді _________________________.

1.10. Місце для установки Реклами затверджується Рекламодавцем тільки після візуального ознайомлення на місцевості представником Рекламодавця.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Рекламіст представляє Рекламодавцеві для спостереження за ходом виконання робіт копію затвердженого ескізу зі зразками фарб і інших необхідних матеріалів.

2.2. Рекламіст представляє Рекламодавцеві копії всіх документів по оренді місця, докладний план місця, ізометричне зображення щита на місцевості, тактико-технічні умови на виготовлення несучих конструкцій. При відсутності або неналежному оформленні яких-небудь документів, пов'язаних з орендою місця, розробкою, виготовленням і установкою Реклами, вся повнота відповідальності й відшкодування збитку лягає на Рекламіста, як фахівця в даній області, що взяли на себе виконання робіт, у яких Рекламодавець не є фахівцем.

2.3. Рекламіст виготовляє Рекламу відповідно до  затвердженого Рекламодавця зразками й описом Реклами.

2.4. Рекламодавець оплачує вартість виготовлення Реклами. Оплата здійснюється на умовах ___________________________ протягом  _____________________ днів після _________________________.

2.5. Всі    матеріали, що представляють на розгляд, Рекламодавець   затверджує або відхиляє в _____ - денний строк.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Рекламодавець має право в процесі виробництва продукції знайомитися зі станом робіт.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір дійсний з _______________ по __________________.

Погоджуються наступні проміжні етапи:

1. Розробка ескізів _________________________________________.

2. Затвердження ескізів ________________________________________.

3. Установка Реклами __________________________________________.

4.2. Договір може бути розірваний на вимогу Рекламодавця достроково у випадках:

- незадовільного змісту, художнього, естетичного й т.п. якості Реклами. Право оцінки якості Реклами належить Рекламодавцеві, який у випадку дострокового розірвання Договору по названій підставі не буде використати відхилену ним Рекламу;

- порушення Рекламістом проміжних строків, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву остаточний строк виконання Договору.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Всі вихідні матеріали по продукції передаються Рекламодавцеві.

5.2. Сторони домовилися, що умови даного Договору є комерційною таємницею і розголошенню не підлягають.

6. ОПЛАТА РОБІТ

6.1. Оплата робіт здійснюється Рекламодавцем на умовах _______________________________________ у сумі ______________ грн.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При порушенні строків оплати Рекламодавець виплачує Рекламістові ___% від суми Договору за кожний день прострочення.

7.2. При порушенні строків виконання робіт Рекламістові нараховуються штрафні санкції в розмірі _____% від суми даного Договору за кожний день прострочення.

7.3. У випадку дострокового розірвання Даного Договору із причин, зазначеним у п. 4.2, витрати, понесені Рекламістом, відшкодуванню не підлягають.

7.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору Рекламодавець і Рекламіст несуть відповідальність відповідно до  діючого законодавства.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. До форс-мажорних обставин за даним Договором відносяться: стихійні лиха (блискавки, смерчі, повені, урагани, землетруси).

8.2. До форс-мажорних обставин не відносяться: дорожньо-транспортні пригоди, зсуви, тому що при розробці тактико-технічних умов на конструкцію й установку Реклами такі можливості ушкодження Реклами повинні бути виключені.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Рекламодавець: ______________________________________________ 

 Рекламіст: ___________________________________________________ 

ПІДПИСИ СТОРІН:

Рекламодавець:                        Рекламіст:

______________________ _____________________

 

            М.П.                                  М.П.