Договір
комісії 

м. Полтава                          “____” ______ 200___р. 

Сторони: 

Комітент _________________________________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі __________ (посада та ПІБ), діючого на підставі_______________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Комісіонер ________________________________________ в особі __________, діючого на підставі ___________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
Комітента доручає, а Комісіонер зобов'язується за винагороду здійснити за рахунок Комітента від свого імені продаж продукції, переданної на комісію. 
1.1. Конкретні умови угоди, кількість, якість та мінімальна ціна продажу продукції, а також інші умови та вказівки К омітента наводяться у Додатку № 1 до цього Договору . 

2. Порядок передачі майна на комісію. 
2.1. Місце передачі ________________. 
2.2. Витрати на транспортування несе ___________. 

3. Винагорода Комісіонера та порядок розрахунків.
3.1. За виконання доручення Комітент сплачує Комісіонерові винагороду в розмірі _______. 
3.2. Винагорода Комісіонеру нараховується шляхом___________________. 
3.3. Грошові кошти сплачуються Комітенту Комісіонером в _____ денний строк, з дня надходження коштів на його розрахунковий рахунок. 

4. Права та обов’язки сторін.
4.1. Обов’язки Комісіонера: 
4.1.1. Здійснювати правочини на умовах найбільш вигідних Комітенту та за його вказівками. 
4.1.2. Прийняти у Комітента майно зазначене в Додатку № 1 до цього Договору. 
4.1.3. Оглянути майно, що передається на комісію, перевірити його якість та комплектність, впевнитися у його придатності для продажу . 
4.1.4. У разі якщо при прийнятті майна, що надійшло від Комітента будуть виявлені недостача або пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну Комітента, Комісіонер повинен негайно повідомити про це Комітента і вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів. 
4.1.5. Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною повинен заплатити різницю Комітентові, якщо він доведе, що не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж за нижчою ціною попередив більші збитки. 
4.1.6. Надати Комітенту звіт по здійсненню продаж за дорученням Комітента та передати йому отриманні від продажу грошові кошти в обумовленні сроки. 
4.1.7. Вжити необхідних заходів для збереження майна Комітента у разі відмови Комітента від цього Договору. 
4.1.8. У порушення третьою особою договору, укладеного з нею Комісіонером, негайно повідомити про це Комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази. 
4.2. Обов'язки Комітента: 
4.2.1. Передати Комісіонеру майно зазначене в Додатку № 1 до цього Договору. 
4.2.2. Забезпечити Комісіонера необхідними документами для виконання його обов ’ язків з продажу перед третьою особою. 
4.2.3. Сплатити Комісіонеру за умов цього Договору. 
4.2.4. У разі наявності заперечень щодо звіту Комісіонера, повідомити його про це протягом 30 днів від дня отримання звіту. 
4.2.5. У разі відмови одной із Сторон від Договору, розпорядитися своїм майном, яке є у Комісіонера, протягом п ’ ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову Комісіонера від Договору. 
4.3. Права Комісіонера: 
4.3.1. Якщо Договір не був виконаний з причин, які залежали від К омітента, К омісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах . 
4.3.2. У разі розірвання або односторонньої відмови від Договору Комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії . 
4.3.3. За згодою К омітента , укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед К омітентом . 
4.3.4. В ідступити від вказівок К омітента, якщо цього вимагають інтереси К омітента і К омісіонер не міг попередньо запитати К омітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок як тільки це стане можливим . 
4.3.5. Комісіонер має право відраховувати належні йому за Д оговором суми з усіх грошових коштів, що надійшли до нього для К омітента . 
4.3.6. Комісіонер має (не має) право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за цим Договором , зокрема у випадку, якщо він вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали . 
4.3.7. У разі невиконання Комітентом обов ’ язку зазначеного в п. 4.2.5 цього Договору, має право передати майно на складське зберігання за рахунок К омітента або продати майно за найвигіднішою для К омітента ціною . 
4.3.8. У разі відмови К омітента від Д оговору К омісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням Д оговору , якщо він документально докаже їх правомірність . 
4.4. Права Комітента: 
4.4.1. Має право відмовитися від цього Договору. 

5. Відповідальність сторін.
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
5.4. За несвоєчасну передачу продукції Комісіонеру Комітент сплачує штраф у розмірі ____% вартості майна. 
5.5. У випадку несвоєчасного перерахування Комітенту коштів, виручених від реалізації його майна, Комісіонер сплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення. 
За кожний випадок несвоєчасної передачі звіту Комісіонер сплачує Комітенту штраф у розмірі ___ грн. 
  
6. Строк дії Договору та інші умови.
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” ____ 200__р. 
6.2. Після закінчення строку дії Договору він може бути пролонгований Сторонами шляхом підписання додаткової угоди. 
6.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
6.4. Припинення Договру відбувається в таких випадках: при відмові Комітента від виконання Договору, за згодою Сторін, з ініциативи Комісіонера, якщо з ’ ясовується неможливість виконання доручення або порушення Комітентом умов цього Договору. 
6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
6.6. Комітент має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
6.7. Комісіонер має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
6.8. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
6.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
6.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
6.11. Усі Додатки до Договору є його невід ’ ємною частиною. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?