Договір 
консигнації (реалізації товарів) 

м. Полтава                                           "__"________20__ р. 

Сторони: 
" Консигнант" : Товариство з обмеженою відповідальністю __ в особі ___., що діє на підставі статуту ( Довіреності №_), з одного боку, та 
" Консигнатор " : ТОВ ____, в особі директора ____, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про таке. 

1. Загальні положення 
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Консигнант зобов’язується поставляти товари, визначені в п.2 цього договору (далі- товари), Консигнатору для їх продажу, а Консигнатор зобов’язується приймати товари на реалізацію та від свого імені і за обумовлену цим Договором винагороду продавати ці товари третім особам (надалі -"покупці" ). 

2. Предмет договору 
2.1. Предметом цього договору є такі товари___________ . 
2.2. Найменування, кількість, часткове співвідношення за номенклатурою, ціна Консигнанта на товари та інші характеристики товарів, що поставляються на консигнацію за цим Договором, визначаються у бухгалтерських документах (накладних) на передачу певної партії товару ( або у Специфікаціях), які є невід’ємною його частиною. 
2.3. Консигнант гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченим чинним законодавством України. 
2.4. Товари повинні відповідати загальним критеріям якості для цього типу товарів. 
2.5. Товари повинні бути затарені й упаковані Консигнантом таким чином, щоб не допустити пошкодження (псування) та (або) знищення його під час поставки до прийняття товару Консигнатором. Вартість тари та пакування входить до ціни товарів, визначеної Консигнантом у Специфікації. 


3. Права та обов’язки Сторін 
3.1. Консигнатор зобов'язується: 
вжити всіх необхідних заходів для безперешкодної поставки товарів покупцям відповідно діючим правилам торгівлі; 
здійснювати приймання товарів Консигнанта та забезпечити повне збереження товарів та їх якості на своєму складі; 
щомісячно до 30 числа надавати Консигнанту повну інформацію про хід реалізації товарів, про їх запас на складі; 
на вимогу Консигнанта безперешкодно допускати представника Консигнанта на склад для перевірки фактичної наявності переданого на консигнацію товару, та пред’являти йому бухгалтерську та іншу документацію для підтвердження наданої інформації не пізніше 5 календарних днів з моменту пред’явлення Консигнантом вимоги про надання такої документації; 
вчасно сплачувати за реалізований товар. 
3.2. Консигнант зобов'язується: 
вчасно поставляти товари Консигнаторові; 
надати Консигнаторові необхідні документи (ліцензійні свідоцтва ,сертифікати) на право поширення товарів шляхом продажу; 
надавати Консигнатору консультаційну підтримку; рекламні та методичні матеріали; 
вносити телефони Консигнатора у рекламу Консигнанта, що передбачає публікацію телефонів партнерів за умови виконання Консигнатором планових закупівель (не менш як __грн. на місяць) 
3.3. Консигнант має право: 
змінювати рекомендовані ціни для кінцевого покупця; 
у разі випуску оновлених версій товару переглядати умови поставок та ціни, попередньо проінформувавши Консигнатора за допомогою факсимільного зв’язку або поштою. 
3.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 
3.5. Сторони можуть надавати один одному усі види фінансової, технічної та організаційної допомоги на взаємо погоджених умовах 

4. Право власності на товари
4.1. Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх продажу покупцю. 
4.2. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) товару лежить на Консигнаторі з моменту прийому товарів Консигнатором на консигнацію. 

5. Ціни на товари 
5.1. Ціна Консигнанта на товари вказується в накладних (Специфікаціях), які є невід’ємною частиною цього Договору. 
5.2. Консигнатор має право самостійно визначати ціни на товари для покупців з бажаним урахуванням рекомендованих цін Консигнатора , але не нижче цін Консигнанта, встановлених у накладніх (Специфікаціях). 

6. Винагорода Консигнатора 
6.1. Винагорода Консигнатора визначається як різниця між ціною реалізації товару Консигнатором і ціною Консигнанта. 
6.2. Право на винагороду Консигнатор отримує з моменту реалізації переданих на консигнацію за цим Договором товарів. 

7. Порядок розрахунків 
7.1. Консигнатор отримує плату шляхом утримання належних йому сум із коштів, отриманих після продажу товару, поставленого на консигнацію. 
7.2. Консигнатор зобов'язаний перерахувати грошові кошти Консигнанту протягом __банківських днів з дня продажу товарів покупцям. 

8. Умови та порядок поставки товарів на консигнацію 
8.1. Кожна наступна поставка товарів на консигнацію здійснюється Консигнантом на підставі замовлення, яке передається Консигнатором за допомогою телефонного зв’язку, факсом або поштою. 
8.2. У замовленні Консигнатор вказує бажану кількість товарів, їх асортимент та час поставки. 
8.3. Консигнант на підставі отриманого замовлення та з урахуванням наявного у нього товару складає Специфікацію на поставку. 
8.4. Консигнант поставляє товари Консигнатору не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підписання Сторонами Специфікації на цю поставку. 
8.5. Поставка здійснюється на умовах DDU – м. __________________________* 
  у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору. 
8.6 Консигнант в день відправлення партії товарів повідомляє Консигнатора телеграмою, телефонограмою або за допомогою факсимільного зв’язку про конкретну адресу, час та дату отримання товару у місті призначення. 
8.7 Консигнатор зобов’язується прийняти товар у день та час та в місці, що вказані Консигнантом. 

9.Відповідальність сторін 
9.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
9.2 Якщо якість виробу (робіт, товару) не відповідає умовам зазначеним в п. __ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в __ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця. 

9.3 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

9.4 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин: стихійні природні явища, військові дії, зміни у законодавстві, дії державних органів та таке інше ). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Якщо ці обставини діють в продовж більше ніж 3-х місяців, кожна з Сторін має право анулювати цей Догорів без права вимоги відшкодування можливих збитків іншою стороною. 

9.5 За порушення Консигнатором строків перерахування коштів від продажу товару (або строків повернення товару, у випадках передбачених договором), Консигнатор сплачує Консигнантові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на день прострочення, від суми, яку належить перерахувати Консигнантові відповідно до умов цього договору за кожен календарний день прострочення. 

9.6 Сплата пені, встановленої п.11.5 не позбавляє Консигнатора від обов’язку перерахувати кошти. 

9.7 За порушення строку поставки товарів, встановленого п.8.4. цього Договору Консигнант сплачує Консигнатору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на день прострочення, від суми товарів, поставка яких прострочена, за кожен календарний день прострочення поставки. 

9.8 У випадку невиконання Консигнатором обов’язків, встановлених п. 3.1 цього договору та у випадку, якщо має місце прострочення перерахування коштів Консигнантові на строк понад два місяці, Консигнант має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, про що він письмово або факсом повідомляє Консигнатора. 
9.9 У випадку невиконання Консигнантом обов’язку щодо постачання товарів у строки, передбачені п.8.4. цього договору, Консигнатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово або за допомогою факсимільного зв’язку повідомивши про це Консигнанта 

9.10 У випадку розірвання договору, Консигнатор зобов’язується перерахувати Консигнантові вартість всього отриманого та ще не оплаченого за цим договором товару в строк не пізніше трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення Консигнанта про розірвання договору або повернути непроданий товар у ті ж строки 

10. Дія договору 
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та (або) його скріплення печатками Сторін та діє протягом одного року. 
10. 2 . Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
10. 3 . Цей Договір (крім випадків ним передбачених) може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 
10.4. У разі, якщо строк дії договору не буде продовжено Сторонами, Консигнатор зобов’язується в _ денний строк з дня закінчення строку дії цього договору повернути Консигнантові вартість усього отриманого, але неоплаченого за цим договором товару (або повернути нереалізований товар Консигнантові у той же строк у належному стані.) 
   
11. Прикінцеві положення 
11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  
11.5. Додаткові угоди та Специфікації до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та (або) скріплені їх печатками. 
11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 
11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 
11.7. Сторони заявляють, що на момент укладення цього Договору: 
__ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
__ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?