Договір
міни 

м. Полтава                                               “__” ___ 200__р. 

Сторони: 

Сторона-1 ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та С торона-2 ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 


1. Предмет договору.
1.1. Кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. 

2. Відомості про товар.
2.1. Між Сторонами здійснюється обмін наступним товаром: ___________________ (найменування товару) у кількості ________, власником яко го є Сторона -1, на __ ______________________ (найменування товару) у кількості ________, власником якого є Сторона-2. 
2.2. Стороны гарантують, що до укладення Даного Договору Сторони ніяких цивільно-правових угод стосовно згаданого майна не укладали, спорів з третіми особами стосовно товарів зазначених в п.2.1 нема є. 
2.2.1. Товари, що підляга ють обміну за цим Договором, ма ють належний якісний стан і придатн і до використання (експлуатації) за цільовим призначенням, що підтверджено попереднім оглядом Сторонами відповідної продукції . С торони взаємно гарантують належну якість предметів обміну . 

3. Порядок передачі товару. 
3.1. П редмети обміну передаються один одному за місцем знаходження майна С торони , що виступає як продавець, протягом 10 днів з моменту укладення Даного Договору. 
3.2. Право власності на предмети обміну виникає у С торін, які виступають як покупці, з моменту приймання вищевказаного майна, що оформлюється актами здачі-приймання, підписаними повноважними представниками С торін .  
3.3. При передачі продукції С торона, що виступає як продавець, зобов'язана передати іншій С тороні, що виступає як покупець, усі документи на предмети обміну, про що робиться відповідна позначка та перелік у акті здачі-приймання . 
3.4. Місцезнаходження товару, що підлягає обміну за цим Договором: 
Сторона-1: ________________. 
Сторона-2: ________________. 

4. Доплата. 
4.1. Сторони дійшли згоди, що Сторона -1 (Сторона-2) здійснює доплату за товар, який вона одержує у розмірі ______, у тому числі ПДВ. 
4.2. Доплата має бути сплачена Стороні-2 (Стороні-1) протягом ____ з моменту ___. 

5. Права та обов’язки сторін.
5.1. Кожна із Сторін, що виступає в якості продавця, зобов'язана : 
5.1.1. Надати товар, що підлягає обміну за цим Договором, у власність Сторони, що виступає в якості покупця, та забезпечити необхідні умови для його передач и. 
5.1.2. З абезпечити за власний рахунок пакування товару (якщо воно передбачене), необхідне для того, щоб Сторона, що виступає в якості покупця, мала можливість прийняти товар, що підлягає обміну за цим Договором . 

6. Відповідальність сторін.
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
6.4. Договірні штрафні санкції за цим Договором : 
6.4.1. З а прострочення прийняття товару, що підлягає обміну за цим Договором ______. 
6.4.2. З а прострочення надання товару, що підлягає обміну за цим Договором _______. 
6.4.3. З а односторонню відмову від виконання цього Договору __________. 

7. Строк дії Договору та інші умови.
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами . 
7.2. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для С торін та можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням письмового документу. Письмовий документ із змінами та доповненнями укладається у двох примірниках та є невід'ємною частиною Даного Договору . 
7.3. Жодна із С торін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони. 
7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
7.5. Сторона-1 має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
7.6. Сторона-2 має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
7.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?