Договір
пожертви 

 

м. Полтава                                                       "__" ___ 200__р. 

Сторони: 
  
Пожертвувач ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та 
   
Обдаровуваний ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 
  
1. Предмет договору  
1.1. Пожертвувач зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором. 
1.2. Предметом пожертви за цим Договором є наступне майно_________. 
1.3. Пожертвувач гарантує, що предмет пожертви належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною, відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством. 
1.4. Право власності на предмет пожертви належить Дарувальнику на підставі________ . 
1.5. Обдаровуваний зобов ’ язується використовувати майно вказане в п. 1.2 цього Договору лише з метою ______________________. 
1.6. Сторони визначають вартість предмета пожертви у сумі___________. 
  
2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування  
2.1. Пожертвувач зобов’язаний передати предмет пожертви протягом ____ днів з моменту укладення цього Договору. 
2.2. Передача предмета пожертви здійснюється наступним чином___________. 
2.3. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування несе Пожертвувач (Обдаровуваний). 
2.4. Право власності в Обдаровуваного на предмет пожертви виникає в момент її прийняття (підписання сторонами акта приймання - передачі предмета пожертви ( нотаріальне засвідчення або прийняття обдаровуваним документів, що засвідчують право власності на предмет пожертви). 
  
3. Права та обов’язки сторін  
3.1. Обов’язки Пожертвувача: 
3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі. 
3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета пожертви, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб. 
3.1.3. Передати Обдаровуваному разом з майном, яке є предметом пожертви, супроводжувальну документацию та належним чином оформити та передати Обдаровуваному необхідні облікові документи. 
3.2. Права Пожертвувача: 
3.2.1. Має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, обумовленої в п.1.5. цого Договору. 
3.2.2. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням. 
3.2.3. Має право відмовитись від Договору до моменту прийняття Обдоровуваним предмету пожертви. 
3.3. Обов’язки Обдаровуваного: 
3.3.1. Використовувати пожертву за призначенням. 
3.3.2. Повідомити Пожертвувача, у разі виникнення обставин, які виключають можливість використовування пожертви за призначенням, що зазначене у п. 1.5 Договору. 
3.4. Права Обдаровуваного: 
3.4.1. У разі настання строку передачі предмета пожертви, вимагати від Пожертвувача передання пожертви або відшкодування його вартості. 
3.4.2. Вимагати відшкодування шкоди завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом пожертви, в разі коли Пожертвувач, якому було відомо про недоліки або особливі властивості предмета дарування, не повідомив про них Обдаровуваного. 
  
4. Відповідальність сторін  
4.1. Обдаровуваний сплачує Пожертвувачу штраф у розмірі ___ % від вартості пожертви, у разі якщо використання пожертви відбулося всупереч вимогам п. 1.5 Договору. Сплата штрафу не звільняє Обдаровуваного від виконання вимоги зазначені в п . 1.5 Договору. 
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
  
5. Строк дії Договору та інші умови   
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до__ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 
5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
5.4. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?