ДОГОВІР 
найму (оренди) торговельного місця на ________ринку 

 

 
 м.Полтава                                             "___" _____200_ р. 

  Ми, що нижче підписалися ___________(назва підприємства) (далі - Наймодавець), в особі_______(посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі Статуту (доручення від "___" ____ 200_ р. N ___), з однієї сторони, і ___________(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності) (далі - Наймач), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (Статуту), з другої сторони, уклали цей договір про найм (оренду) торговельного місця № _____. 

1. Предмет і мета договору

1.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає у тимчасове платне користування торговельне місце № ___ (далі — об’єкт найму), яке розташоване на _______ринку за адресою: ______. 
1.2. Загальна площа об’єкта найму становить _____ кв. м.
1.3. Торговельне місце передається у тимчасове платне користування для ____________ (вказується, для яких цілей буде використовуватися торговельне місце, перераховується асортимент товарів) 

2. Умови передачі та повернення об’єкта найму

2.1. Вступ Наймача у користування об’єктом найму настає одночасно з підписанням сторонами Договору та Акта приймання-передачі, який є обов’язковим додатком до цього договору. 
2.2. Передача торговельного місця у найм не спричиняє передачу Наймачу права власності на це майно. Власником об’єкта найму залишається Наймодавець, а Наймач користується ним протягом строку найму. Передача об’єкта в найм не може бути підставою для закріплення за Наймачем права власності на землю будь-яким способом. 
2.3. Наймач не має права передавати та здавати у піднайм об’єкт найму третій стороні. 
2.4. Об’єкт найму вважається поверненим Наймодавцю з часу підписання сторонами Акта приймання-передачі про фактичне повернення майна з оренди. Якщо Наймач допустив погіршення стану об’єкта найму, він повинен відшкодувати Наймодавцю всі збитки, пов’язані з відновленням об’єкта за кошторисом Наймодавця, а у разі неможливості відновлення — Наймач зобов’язаний відшкодувати вартість аналогічних основних засобів за ринковою ціною на дату складання дефектного акта. 

3. Плата за користування об’єктом найму і порядок розрахунків

3.1. Розмір плати за користування об’єктом найму становить ________ грн. за 1 кв. м на місяць, з урахуванням ПДВ і, враховуючи площу об'єкта найму, - _____ грн. Ринковий збір не входить до плати за користування об'єктом найму.  
3.2. Розмір плати за користування об’єктом найму може змінюватися у разі змін податкового законодавства, амортизаційних відрахувань, розміру плати за землю тощо та корегується з урахуванням індексу інфляції. Зміни у цьому разі вносяться за ініціативою Наймодавця направленням Наймачу письмової угоди про збільшення плати за користування об’єктом найму. 
3.3. Вартість комунальних послуг (водо-, енерго-, теплопостачання, а також інші витрати, що пов’язані з утриманням приміщень, сплатою податку на землю тощо) відшкодовуються щомісяця Наймачем у сумі фактичних затрат. 
3.4. Плата за користування об’єктом найму сплачується ______(в готівковій чи безготівковій формі) наперед не пізніше _____ числа кожного місяця. 

4. Обов’язки та права сторін

4.1. Наймач зобов’язується: 
4.1.1. Використовувати об’єкт найму відповідно до цілей та умов, визначених цим Договором. 
4.1.2. Своєчасно, не пізніше _____ числа поточного місяця, і в повному обсязі сплачувати Наймодавцю плату за користування об’єктом найму, а вартість комунальних послуг та інших платежів у ___-денний термін після отримання рахунка Наймодавця. 
4.1.3. Сплачувати ринковий збір за кожний день торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку згідно з чинним законодавством України. 
4.1.4. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт об’єкта найму. Плановий капітальний ремонт здійснюється Наймодавцем. У разі, коли необхідність капітального ремонту виникла з вини Наймача, в тому числі і як результат його господарської діяльності, Наймач зобов’язаний за власні кошти у строк, погоджений з Наймодавцем, виконати капітальний ремонт об’єкта найму або відшкодувати Наймодавцю завдані збитки. Плановий капітальний ремонт, переобладнання (добудова), реконструкція, збільшення розміру торговельного місця при необхідності здійснюється Наймачем виключно з письмової згоди Наймодавця шляхом укладення додаткової угоди до цього договору. 
4.1.5. Дотримуватися розпорядку роботи ринку. Щоденно, після закінчення робочого дня, прибирати торговельне місце. 4.1.6. Дотримуватися правил торгівлі та вимог інших нормативно-правових актів, що регулюють торговельну діяльність на ринках, правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог на об’єкті найму. 
4.1.7. Мати на об’єкті найму всі документи на право торгівлі на ринку та на товар, що реалізується, згідно з вимогами чинного законодавства України. 
4.1.8. Самостійно вирішувати питання охорони і збереження товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на об’єкті найму. 
4.1.9. Застрахувати об’єкт найму на період найму на користь Наймодавця. 
4.1.10. Повернути Наймодавцю об’єкт найму згідно з Актом приймання-передачі в стані, не гіршому від його стану на момент передачі в найм з урахуванням зносу у встановлених розмірах. 
4.2. Наймач має право: 
4.2.1. З письмового дозволу Наймодавця за рахунок власних коштів покращувати умови роботи на об’єкті найму з дотриманням генерального плану розвитку ринку. 
4.2.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання при умові письмового попередження Наймодавця не менше як за два тижні. 
4.3. Наймодавець зобов’язується: 
4.3.1. Передати Наймачу об’єкт найму згідно з Актом приймання-передачі. 
4.3.2. Здійснювати контроль за дотриманням Наймачем Правил торгівлі на ринках, правил пожежної безпеки, електробезпеки, санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних правил. 
4.3.3. У разі планового закриття ринку, окремих його частин (якщо на них розташований об’єкт найму) для проведення ремонту або технічного переобладнання повідомити про це Наймача не пізніше як за _______ днів.
4.3.4. Забезпечувати Наймача санітарним одягом, ваговимірювальними приладами та торговим інвентарем, ємностями для зберігання продукції та надавати Наймачу інші послуги відповідно до п. 22 Правил торгівлі на ринках за окрему плату. 
4.4. Наймодавець має право: 
4.4.1. Контролювати стан, цілі використання об’єкта найму, вимагати від Наймача усунення порушень умов Договору. 
4.4.2. Вимагати від Наймача своєчасної сплати ринкового збору, плати за користування об’єктом найму та комунальні послуги, інших платежів. 
4.4.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його дострокового розірвання у випадку несвоєчасної сплати плати за користування об’єктом найму або використання об’єкта найму на цілі, не обумовлені договором, недосягнення згоди про збільшення розміру плати за користування об’єктом найму тощо. 
4.4.4. Разом з представником Наймача вільно входити до об’єкта найму у будь-який час. 
4.4.5. Переміщувати торговельне місце в зв’язку з виробничою необхідністю (забезпечення виконання санітарних, протипожежних та ін. норм і правил) згідно з скоригованим генеральним планом розвитку ринку. 
  
5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, зокрема: 
5.1.1. За порушення строку перерахування коштів, встановлених в п. 4.1.2, Наймач сплачує пеню в розмірі ____ від суми боргу за кожний день прострочення. 
5.1.2. У разі нецільового використання об’єкта найму Наймач сплачує штраф у розмірі ____ від суми договору. 
5.1.3. За передачу об’єкта найму або його частини у піднайм Наймач сплачує штраф у розмірі ____ від суми договору. 5.1.4. У разі прострочення передачі об’єкта найму Наймодавець сплачує Наймачу пеню у розмірі ____ від його вартості за кожний день прострочення. 
5.1.5. При затримці повернення з вини Наймача торговельного місця після припинення дії цього Договору Наймач сплачує плату за користування об’єктом найму у подвійному розмірі до дня фактичної передачі об’єкта найму за актом приймання-передачі. 
5.1.6. Наймач несе повну матеріальну відповідальність за штрафні санкції, пред’явлені податковою адміністрацією, екологічною службою, пожежним наглядом, санітарною службою, з вини Наймача та відшкодовує матеріальні збитки, які пов’язані з усуненням цих недоліків. 
5.1.7. Відповідальність за порушення інших зобов’язань визначається в установленому законодавством України порядку. 5.1.8. Сплата штрафу, пені, встановлених цим договором та законодавством України, не звільняє сторони від виконання покладених на них зобов’язань за цим договором. 
5.1.9. Наймодавець не несе відповідальності за збитки, завдані Наймачу внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться на об’єкті найму або за його межами, через стихійне лихо тощо. 
5.1.10. Наймодавець не відповідає за зобов’язаннями Наймача, як останній не відповідає за зобов’язаннями Наймодавця. 
  
6. Строк дії та умови зміни або розірвання договору

6.1. Цей договір діє з “___” _____ 200_ р. по "___" ______ 200_ р. (але не більше одного року). 
6.2. Зміна умов або розірвання договору проводиться за погодженням Сторін, які оформлюються додатковою угодою і є невід’ємною частиною цього договору. 
6.3. Спори по цьому договору вирішуються згідно з законодавством України. Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін або за рішенням судових органів у випадках, передбачених законодавством України. 
6.4. Дія Договору припиняється внаслідок:
— закінчення строку його дії; 
— загибелі об’єкта найму;
— продажу об’єкта найму; 
— дострокового його розірвання на вимогу Наймодавця або Наймача; 
— банкрутства та/або ліквідації Наймача або Наймодавця; 
— несплати Наймачем плати за користування об’єктом найму більше 3-х місяців; 
— неузгодження з Наймодавцем проведення капітального ремонту, реконструкції, переобладнання; 
— інших підстав, передбачених законодавством. 
6.5 Реорганізація Наймодавця не є підставою для припинення дії цього Договору. 
6.6. У випадку відсутності заперечень Наймодавця та Наймача про припинення дії Договору протягом одного місяця до його закінчення він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, що були передбачені Договором. 

7. Інші умови

7.1. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. 
7.2. До Договору додається:
— акт приймання-передачі об’єкта найму;
— розрахунок розміру плати за користування об’єктом найму;
— копії документів, що засвідчують особу Наймача (Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, паспорта). 

Місцезнаходження та реквізити сторін

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?