Договір 
оренди землі 
  
  
 
м. Полтава                                            "__" ___ 200__р 
  
  
Сторони: 

  
Орендодавець _________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ______, діючого на  підставі_______________ , з однієї сторони, та Орендар _______ (посада та ПІБ) в особі _______, діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення) , з другої сторони, уклали цей Договор оренди (далі по тексту - Договір) про наступне: 
  
Предмет Договору 
1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку _____ (цільове призначення) , яка знаходиться _____ . 
  
Об'єкт оренди 
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею____гектарів, у тому числі ____(площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо). 
3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна:_____(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів), а також інші об'єкти інфраструктури _______ (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо). 
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ___ (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів) . 
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить____ гривень . 
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню : _ _____ . 
7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини : ____ . 
  
Строк дії Договору 
8. Договір укладено на ___ років. Після закінчення строку Договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за __ днів до закінчення строку дії Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію. 
  
Орендна плата 
9. Орендна плата вноситься Орендарем у формі та розмірі____ ___. 
(розмір орендної плати: грошової — у гривнях із зазначенням способів внесення; 
натуральної — перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки; 
відробіткової — види, обсяги, строки і місце надання послуг,види, обсяги, строки і місце виконання робіт). 
10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції. 
11. Орендна плата вноситься у такі строки ______ _______. 
12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами. 
13. Розмір орендної плати переглядається _______ (періодичність) у разі: 
- зміни умов господарювання, передбачених Договором; 
- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; - 
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами; 
- в інших випадках, передбачених законом. 
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, справляється пеня у розмірі __% несплаченої суми за кожний день прострочення. 
  
Умови використання земельної ділянки 
15. Земельна ділянка передається в оренду для___ (мета використання) 
16. Цільове призначення земельної ділянки ______ ___. 
17. Умови збереження стану об’єкта оренди ______ ___. 
  
Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду 
18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення. 
Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:___ ___ __. 
Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на Орендодавця (Орендаря). 
19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду _____ ________. 
20. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у ___срок після державної реєстрації цього Договору за актом її приймання-передачі. 
  
Умови повернення земельної ділянки 
21. Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. 
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку. 
22. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавц я витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню. 
23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендар ем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін. 
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим Договором. 
Збитками вважаються: 
  - фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; 
- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов Договору. 
25. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних. 
  
Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки 
26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб__________________ (підстави встановлення обмежень (обтяжень) 
27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку. 
  
Інші права та обов’язки сторін визначаються відповідно до Закону України “Про оренду землі” 
28. Права Орендодавця: _______________ __ 
29. Обов’язки Орендодавця: _____________ 
30. Права Орендаря: _______________ _____ 
31. Обов’язки Орендаря: ______________ __ 
  
Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини 
32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (орендодавець). 
  
Страхування об'єкта оренди 
33. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії цього 
34. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (орендодавець). 
35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим Договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування. 
  
Зміна умов Договору і припинення його дії 
36. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір розв’язується у судовому порядку. 
37. Дія Договору припиняється у разі: 
— закінчення строку, на який його було укладено; 
— придбання Орендарем земельної ділянки у власність; 
— викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; 
— ліквідації юридичної особи-Орендаря. 
38. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за: 
- взаємною згодою сторін; 
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених Договором, 
- внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом. 
39. Розірвання Договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається). 
Умовами розірвання Договору в односторонньому порядку є _______________________ 
40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-Орендаря є (не є) підставою для зміни умов або розірвання Договору. 
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи — Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем. 
  
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання Договору 
41. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору. 
42. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 
  
Прикінцеві положення 
43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації. 
Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію. 
 
Невід’ємними частинами Договору є: 
план або схема земельної ділянки; 
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; 
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
акт приймання-передачі об’єкта оренди; 
проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом. 

  Місцезнаходження та реквізити Сторін 


Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?