Договір
оренди квартири 


 
м. Полтава                                           "__" ___ 200__р. 

Сторони: 

Орендодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Орендар __ ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 


1. Предмет договору. 
1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – "об’єкт оренди"): 
1.1.1. Адреса: ___ ___________________. 
1.1.2. Корисна площа: ________________ кв.м. 
1.1.3. Поверх: ___________________. 
1.1.4. Кількість кімнат: __________________. 
1.1.5. Наявність телефону: тел.№ _________________. 
1.1.6. Орендодавець також передає в оренду майно‚ що знаходиться у квартирі : ______. 
1.1.7. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню :________________. 
1.1.8. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _________ . 
1.1.9. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____ (підстави встановлення обмежень (обтяжень). 
1.1.10. Передача в оренду О б’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на О б’єкт оренди . 

2. Мета та у мови використання об'єкту оренди . 
2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для для проживання співробітників останнього . 

3. Термін оренди. 
3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується. 
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін . 
3.3. Після закінчення строку Д оговору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, я кщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомит ь про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____. 
3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається . 

4. Орендна плата.
4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік). 
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала). 
4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом. 
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції. 
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:зміни умов господарювання, передбачених договором; 
4.5.1. підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції. 
4.5.2. погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами. 
4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами. 
4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин. 
4.8. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій. 
4.9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції. 

5. Порядок передачі об ’єкта в оренду.
5.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ____ з моменту укладення Даного Договору. Протягом цого терміну Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі Орендареві . 
5.2. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання. 
5.3. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та від кімнат . 
5.4. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання. 

6. Права та обов’язки сторін.
6.1. Обов'язки Орендаря: 
6.1.1. В икористовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного . 
6.1.2. С воєчасно здійснювати орендні платежі . 
6.1.3. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується . 
6.1.4. Д отримуватися протипожежних правил . 
6.1.5. Не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується . 
6.1.6. Д отримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира . 
6.2. Права Орендаря: 
6.2.1. О бладнати та оформити квартиру на власний розсуд . 
6.2.2. Міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері; установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири . 
6.2.3. Здавати квартиру в суборенду за згодою Орендодавця (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам) . 
6.2.4. С амостійно визначати порядок‚ умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників . 
6.3. Права Орендодавця: 
6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору . 

7. Страхування об ’ єкта оренди.
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( О рендодавець) . 
7.2. Згідно з цим Д оговором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди. 
7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( Орендодавець). 
7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування. 

8. Порядок повернення квартири Орендодавцю.
8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру та майно‚ що орендується‚ протягом _____ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі. 
8.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю . 
8.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання. 
8.4. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат. 
8.5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу. 
8.6. Невідокремлювані покращення‚ здійснені в квартирі Орендарем‚ переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат. 

9. Відповідальність сторін. 
9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором: 
9.1.1. У випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі _____ грн. за кожен день прострочення . 
9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____ від суми боргу за кожен день прострочення. 
9.1.3. У випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі ______ від суми фактично сплачених орендних платежів. 
9.1.4. За передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі ________ від суми фактично сплачених орендних платежів. 
9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором: 
9.2.1. У випадку прострочення по передачі квартири Орендареві пеня в розмірі ___ грн. за кожен день прострочення. 

10. Інші умови. 
10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором 
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання 
10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
10.6. О рендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
10.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін


Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?