Договір
оренди легкового автомобіля (у фізичної особи)

м. Полтава                                                "__" ___ 200__р. 

Сторони: 

Орендар ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _________ (посада та ПІБ) , діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Орендодавець __ ___________( ПІБ фізичної особи), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 


1. Предмет договору. 
1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування легковий автомобіль марки: ____________ ., державний номер: ___________ (далі за текстом – "об’єкт оренди") . Вартість автомобіля: _______________ 
1.2. Об’єкт оренди належить О рендодавцю на праві власності згідно ______. 
1.3. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню :________________. 
1.4.На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____ (підстави встановлення обмежень (обтяжень). 

2. Мета та у мови використання об'єкту оренди . 
2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися Орендар ем для службових поїздок персоналу останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей . 

3. Термін оренди. 
3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується. 
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін . 
3.3. Після закінчення строку Д оговору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, я кщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомит ь про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____. 
3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається . 

4. Орендна плата. 
4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік). 
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала). 
4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом. 
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції. 
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом кварталу ( року ) тільки у разі підвищення рівня інфляції . 
4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин. 

5. Порядок передачі об ’ єкта в оренду. 
5.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається Орендареві протяго м __ днів з моменту підписання Даного Договору. 
5.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом здачі-приймання. 


6. Права та обов’язки сторін. 
6.1. Обов'язки Орендаря: 
6.1.1. В икористовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного . 
6.1.2. С воєчасно здійснювати орендні платежі . 
6.1.3. Фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля‚ що орендується . 
6.1.4. Фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля. 
6.1.5. Здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором; 
6.1.6. Усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля‚ які виникли під час експлуатації його Орендар ем. 
6.2. Обов'язки Орендодавця: 
6.2.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані. 
6.2.2. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля 
6.2.3. Надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя. 
6.2.4. Самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету. 
6.3. Права Орендаря: 
6.3.1. Орендар має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою Орендодавця . 
6.4. Права Орендодавця: 
6.4.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендар ем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору. 

7. Страхування об ’ єкта оренди.
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( О рендодавець) в повному обсягу . 
7.2. Згідно з цим Д оговором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди. 
7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( О рендодавець ) на весь термін оренди за власний рахунок. 
7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування. 

8. Порядок повернення об ’єкта оренди. 
8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар повертає Орендодавцеві Об'єкт оренди у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації. 
8.2. Повернення автомобіля відбувається протягом __ днів з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі . 

9. Відповідальність сторін.
9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором: 
9.1.1. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _____грн. за кожен день прострочення . 
9.1.2. У випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі _____ від його вартості. 
9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором: 
9.2.1. У випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду Орендареві штраф у розмірі _____‚ який утримується із орендних платежів‚ належних Орендодав цю . 

10. Інші умови. 
10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором 
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання 
10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
10.6. О рендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
10.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін


Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?