Договір
суборенди 

м. Полтава                                              "__" ___ 200__р. 
  
  
Сторони: 
  
______, в особі ________, що діє на підставі ___, названий у подальшому «Орендар», з одного боку, і 
_____, в особі ________, що діє на підставі ___, названий у подальшому «Суборендар», з іншого боку, уклали Договір про подане нижче 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ     
1.1 Орендар передає, а Суборендар бере у тимчасове володіння та користування приміщення, розташоване за адресою: _______ . Площа приміщення складає ______ . 1.2 Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні Орендаря у відповідності до договору оренди № __ від «__» __ р. між Орендарем і ______, названим у подальшому “Орендодавець”. 
 

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ   
2.1 Приміщення передається в суборенду для розміщення ______. 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ   
3.1 Зазначене в п.1 Договору майно повинно бути передане Орендарем та прийняте Суборендарем протягом __з моменту підписання даного договору Сторонами. 
 3.2 Передавання майна в оренду здійснюється за відповідним актом передачі, де має бути зазначений стан майна, що орендується. 

4. СТРОК ОРЕНДИ 
4.1 Строк оренди складає _____ з моменту прийняття об'єкту, що орендується, за актом приймання і може бути скорочений за згодою сторін. 
 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ   
5.1 Суборендар сплачує орендну плату в розмірі ___ грн. 
5.2 Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендаря не пізніше ___ числа кожного місяця. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ   
6.1 Орендар має право здійснювати перевірку порядку використання Суборендарем майна, що орендується, у відповідності до умов Договору. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ   
7.1 Суборендар зобов'язується: 
- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Договору;- утримувати майно, що орендується, у повній справності. 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ   
8.1 Після закінчення строку оренди за Договором Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів повернути Орендарю майно, що орендується, за відповідним актом. 
8.2 Майно, що орендується, повинно бути передане Орендарю у справному стані з урахуванням нормального зносу. 

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ   
9.1 Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов'язання. 9.2 Цей Договір припиняє свою дію у випадку розірвання договору оренди між Орендарем і Орендодавцем від № __ «__» ______ р. з будь-якої підстави. У цьому випадку Суборендар має право вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням Договору. 
 

10. ІНШІ УМОВИ   
10.1 Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
10.2 У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним громадянським законодавством, а також умовами договору оренди № __ «__» _____ ___ р. між Орендарем і Орендодавцем. 
10.3 Цей Договір не змінює умов договору оренди № ___ «__» ______ р. між Орендарем і Орендодавцем. 
 

Місцезнаходження та реквізити Сторін. 

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Схожі матеріали

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?