Юридичні послуги, адвокати


Украинская Баннерная Сеть
Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)
Понеділок, 11 травня 2009 13:04

 

Кредитний договір № ___

м. Полтава                                    "___"_________19___р.

 
_________ (назва установи Ощадного банку) ______, що в подальшому іменується "Банк" в особі ________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та___________ (прізвище, ім'я та по-батькові позичальника,) який проживає за адресою: ______________________, який в подальшому іменується "Позичальник", з другого боку, склали між собою дійсний договір: 
  
1. Банк приймає на себе зобов’язання: 
1.1. Надати позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі ______ (цифрами та літерами) карбованців на строк _____ років із розрахунку ______ процентів річних на _________ (об'єкти кредитування) 
1.2. Відкрити для надання кредиту позичковий рахунок № _____ Кредит надати шляхом видачі ___________ (видачі готівкою, розрахункового Чеку чекової книжки, перерахування на рахунок і т.ін. одноразово або частинами за оплату робіт або придбання цінностей) 
1.3. Повертати надмірно отримані платежі по позиці. 

2. Позичальник зобов’язується: 
2.1. В строк до "___"_____ 19__ р. використати кредит на слідуючі цілі: _________ 
2.2. З метою своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, виконання угоди забезпечується ___________ (поручительством, заставою) ___________, що оформляється у відповідності з вимогами діючого законодавства. (У випадку необхідності оформлення застави та поручительства останні додаються до кредитного договору). 
2.3. Сплачувати отриману позику в строки відповідно до прийнятого строкового зобов’язання (шляхом списання суми внеску з рахунку по вкладу, утримання із заробітної плати, пенсії, стипендії, готівкою та ін.). Кінцеве погашення кредиту здійснити до "___" ___ 19__ р. 
2.4. Сплачувати Банку за користування позикою проценти із розрахунку ___ процентів річних в такому порядку: _________ (одноразово, одночасно з погашенням основного боргу відповідно до строкового зобов'язання) 
2.5. У випадку несвоєчасного повертання сум в погашення кредиту сплачувати Банку неустойку в розмірі ____ процентів річних від суми простроченого боргу за кожен день прострочки. 
Якщо внесена позичальником сума недостатня для погашення строкового платежу і нарахованих процентів, то в першу чергу Банком погашаються проценти за користування кредитом, а решта суми повертається в погашення основного боргу. 
2.6. У випадку невикористання кредиту в строк до ______ повернути отриманий кредит Банку, сплативши штраф у розмірі ___ процентів річних, нарахованих на суму невикористаного кредиту до повного його погашення. 
2.7. Надати Банку слідуючі документи, що підтверджують цільове використання кредиту: ______ (вказати конкретні документи та строки їх представлення)__________ 
2.8. У випадку використання кредиту на цілі, що не відповідають зазначеним в пункті 2.1, сплатити Банку штраф в розмірі _____ процентів річних, нарахованих на суму, використану не по цільовому призначенню, до повного його погашення. 
2.9. Повідомити Банк про зміни місця проживання, роботи, прізвища або імені та інших обставин, які можуть впливати на виконання зобов’язань по дійсному договору. 

3. Банк має право: 
3.1. З метою контролю за цільовим використанням кредиту та його забезпеченням здійснювати перевірки виконаних робіт та придбаних матеріалів, іншого майна на місцях. За результатами перевірки складається акт. 
3.2. При виникненні у позичальника тимчасових фінансових або інших утруднень надавати в окремих випадках відстрочку платежу з утриманням підвищеної процентної ставки у розмірі ____ процентів річних. 
3.3. Достроково утримувати кредит та реалізовувати заставне право при: 
а) нецільовому використанні кредиту; 
б) неподанні в строк документів, що вказані в пункті 2.7; 
в) невикористанні кредиту в строк, що вказаний в пункті 2.6; 
г) утворенні простроченої заборгованості більше ______ місяців; 
д) утворенні незабезпеченої заборгованості. 

4. Позичальник має право: 
4.1. Здійснювати дострокове погашення кредиту та процентів. 
4.2. Достроково розірвати договір з Банком, повністю повернувши отриманий кредит та внесши плату за його використання, а також надавши документи, зазначені в п.2.7. 

5. Строк дії договору встановлюється з дня його укладання і до повного повернення кредиту, а також отримання Банком всіх належних йому процентів та неустойок. 

6. Зміни договору оформлюються додатковою угодою сторін і є невід’ємною частиною договору. 

7. Суперечки по дійсному договору вирішуються у встановленому порядку судом. 

Банк 
Позичальник
_______ (підпис керівника, печатка, дата) 
Установа Ощадного банку Паспорт або документ, який України № _____ його замінює _______ серія ____ № _____ (найменування району, виданий ______ дата видачі _________ міста)