Юридичні послуги, адвокати


Украинская Баннерная Сеть
Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
Понеділок, 11 травня 2009 13:10

 

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

 
м. _______                             ___ ________ 200__ р.

_________ (назва підприємства, що надає житлово-комунальні послуги) (далі - підприємство) в особі __________ (посада, прізвище, ім'я та по ____________, батькові) що діє на підставі ________ (статут, положення, номер свідоцтва про __________, з одного боку, державну реєстрацію) та ________ (прізвище, ім'я, та по батькові громадянина) (далі - громадянин), який є власником (наймачем) житлового приміщення на підставі _______ (номер, дата _________, видачі свідоцтва про право власності, договір найму житла) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене. 

Предмет договору 
1. Підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та плати за комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (далі - житлово-комунальні послуги), що утворилася станом на ___________, на суму ________ _______ (сума цифрами та словами) з ________ 200__ р. до _______ 200__ р., у тому числі: 
200__ рік ________ гривень (цифрами ) 
200__ рік ________ гривень (цифрами ) 
200__ рік ________ гривень (цифрами ) 
200__ рік ________ гривень (цифрами ) 
200__ рік ________ гривень, з розподілом за місяцями: (цифрами) 
Сума поточного щомісячного платежу за житлово-комунальні послуги становить ________ гривень. ( цифрами та словами) 

Права та обов'язки сторін 
2. Підприємство зобов'язується: 
1) на період погашення реструктуризованої заборгованості загальну суму платежів, що вносяться громадянином на погашення реструктуризованої заборгованості, установлювати в розмірі, який не перевищує 25 відсотків доходів, що визначаються під час нарахування субсидій для працюючих 
громадян, і 20 відсотків - для пенсіонерів та інших осіб, що отримують будь-які види соціальної допомоги; 
2) у разі зміни у складі зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, розміру їх доходу або рівня тарифів на житлово-комунальні послуги проводити перерахунок реструктуризованої заборгованості; 
3) у разі дострокового погашення боргу приймати рішення про дострокове припинення дії договору. 
3. Підприємство має право приймати рішення про дострокове розірвання договору про реструктуризацію у разі: 
дострокового погашення реструктуризованої заборгованості; 
відчуження громадянином житлового приміщення; 
подання громадянином заяви про розірвання договору; 
подання громадянином документів з недостовірними відомостями. 
4. Громадянин зобов'язується: 
забезпечити своєчасне погашення боргу за житлово-комунальні послуги згідно з умовами, визначеними договором; 
у разі розірвання договору при відчуженні житлового приміщення сплатити невнесену суму розстроченого боргу та суму нарахованої пені. 
5. Громадянин має право: 
достроково погасити борг в повному обсязі або його частину; 
достроково розірвати договір; 
вимагати проведення перерахунку у зв'язку із зміною у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або розміру їх доходу. 
Відповідальність сторін 
6. У разі несвоєчасного внесення плати за договором нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності перед громадянином заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших будь-яких видів соціальної допомоги. 
Інші умови 
7. Договір набирає чинності з моменту укладення, але не раніше ніж 1 липня 2003 р., і діє до ______ 200__ року. 
8. У разі коли доходу громадянина, який уклав договір про реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного погашення боргу, строк дії договору продовжується за його письмовою заявою до повного погашення. 
9. Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу. 
10. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін. 
11. Дія договору може бути припинена згідно із законодавством. 
Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін 
Підприємство ________ (підпис) (ініціали та прізвище) ________ 
МП 
Примітка. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.