При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання ц Друк
Понеділок, 11 травня 2009 13:31

 

Типовий договір
обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї


м. Чернівці             " ___ " _______ 200__ р.


Страховик _____________________________ (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія і номер ліцензі та термін її дії) з однієї сторони, та страхувальник ________________ (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, дата народження, паспортні дані - для фізичної особи; повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження - для юридичної особи) з другої сторони, уклали цей договір про таке: 

1. Предмет договору 
1.1. Страховик страхує цивільну відповідальність страхувальника з метою забезпечення відшкодування ним шкоди, заподіяної третім особам внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї, згідно з Порядком і правилами проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402 (402-2002-п) (далі — Порядок). 
1.2. Об’єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. 
1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, пред’явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком. 
1.4. Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, становить 11000 (одинадцять тисяч) гривень. Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, становить 30000 (тридцять тисяч) гривень. 
1.5. Страховий тариф за цим договором визначається виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і становить 17 (сімнадцять) гривень. 
1.6. Страховий платіж у розмірі _______ повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок страховика (або внесений готівкою в його касу) протягом _________ днів з дати укладення договору. 

2. Права та обов’язки сторін 
2.1. Страхувальник зобов’язується: 
а) приймати всі необхідні запобіжні заходи для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб; 
б) перерахувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у термін, передбачений пунктом 1.6 цього договору; 
в) у триденний термін повідомити страховика про настання страхового випадку, а також про всі події, які можуть стати причиною пред’явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам; 
г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи. 
2.2. Страховик зобов’язується: 
а) ознайомити страхувальника з Порядком; 
б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третьою особою, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує десяти банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок, або відшкодувати страхувальнику збитки в іншій погодженій з ним формі. 
2.3. Страхувальник має право: 
а) отримати страхове відшкодування згідно з цим договором і Порядком; 
б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 
2.4. Страховик має право: 
а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання страхувальником умов цього Договору і Порядку та повідомити про це рішення страхувальника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови; 
б) брати участь у розгляді справи в суді про відшкодування страхувальником заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована цим договором, як третя особа на боці відповідача. 

3. Порядок здійснення страхових виплат 
3.1. Для отримання страхової виплати страховику подаються такі документи: 
заява про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку; 
договір страхування; 
акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування); 
виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді); 
документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи; 
листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію); 
копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій особі інвалідності; 
свідоцтво про смерть потерпілої особи (або нотаріально засвідчену копію). 
3.2. На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для виплати страхового відшкодування. 
3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті, страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. 
3.4. Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконания ним взятих на себе зобов’язань відповідно до цього договору. 
3.5. Страхове відшкодування не виплачується у разі: 
навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено цей договір, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням громадянського чи службового обов’язку, в разі оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір, встановлюється відповідно до законодавства; 
вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або факт настання страхового випадку; 
отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні; 
несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою. 

4. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів 
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, взятих відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. 
4.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, яка діяла в період, за який нарахована пеня. 
4.3. Спори, що можуть виникнути в ході виконання зобов’язань, взятих відповідно до цього договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством. 

5. Інші умови договору 
_________________________________ 

6. Термін дії договору, порядок його зміни та припинення 
6.1. Договір набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика. 
6.2. Договір може бути укладений на термін від одного до десяти років. 
6.3. Дія договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України “Про страхування”. 

Адреси та реквізити сторін 


 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги