При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Договір зберігання Друк
Понеділок, 11 травня 2009 15:41

Договір зберігання 

м. Київ                                 “__” ___ 200__р. 

Сторони: 

Поклажодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ) , діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Зберігач __ _____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 


1. Предмет договору.   
1.1. Зберігач зобов’язується зберігати та повернути у схоронності майно зазначене в п. 2 цього Договору (дал і Майн о), яке передано Поклажодавцем. 

2. Відомості про предмет зберігання. 
2.1. Найменування___________. 
2.2. Кількість майна. 
2.2.1. Одиниця виміру кількості майна ______. 
2.2.2. Загальна кількість майна ______. 
2.2.3. Загальною (оціночною) вартістю______.  

3. Порядок передачі та строк зберігання. 
3.1. Поклажодавець передає майно зазначене в п. 2 цього Договору, в такому місці___ відповідно до _накладної (акту, за описом) не пізніше від дати зазначеної в п. 3.3.1 цього Договору. 
3.2. Зберігач видає на підтвердження приймання майна _ складску квітанцію (просте або подвійне складське свідоцтво). 
3.3. Строк зберігання: 
3.3.1. Початок зберігання: “__”___200_ р. 
3.3.2. Закінчення зберігання: “__”___200_ р. 

4. Плата за зберігання. 
4.1. За зберігання Майна Поклажодавець сплачує зберігачу в такому порядку, розмірах та строки: 
4.1.1. Вартість за зберігання за _ добу (місяць) складає ____ грн. 
4.1.2. Загальна вартість за період зберігання зазначений в п. 3.3 цього Договору дорівнює ____. 
4.2. Оплата повинна бути перерахована Зберігачу по закінченню терміну зберігання. 

5. Права та обов’язки сторін. 
5.1. Обов’язки Зберігача: 
5.1.1. Зберігати річ протягом строку зазначеному в п. 3.3 цього Договору. 
5.1.2. Вживати всіх заходів, встановлених цим Договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі. 
5.1.3. Виконувати свої обов ’ язки по цьому Договору особисто. 
5.1.4. Своєчасно повідомити Поклажодавця про надання речі на зберігання іншій особі, якщо це потрібно зробити в інтересах Поклажодавця. 
5.1.5. Негайно повідомити Поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання майна і отримати його відповідь. 
5.1.6. Змінити спосіб, місце та інші умови зберігання майна, у разі небезпеки його втрати, не чекаючи відповіді Поклажодавця. 
5.1.7. Повернути Поклажодавцю майно, що було передано на зберігання. А також на першу вимогу Поклажодавця повернути майно, навіть якщо строк зберігання зазначений в п.3.3 цього Договору не закінчився. 
5.1.8. Нести відповідальність за втрату чи пошкодження майна. 
5.1.9. Не має право без згоди Поклажодавця користуватися майном, а також передавати його у коритсування іншим особам. 
5.2. Обов'язки Поклажодавця: 
5.2.1. В разі непередання майна на зберігання відшкодувати Зберігачу збиткі, завдані цим непереданням, якщо Поклажодавець в розумний строк не попередив Зберігача про відмову від цього Договору. 
5.2.2. Забрати річ від Зберігача після закінчення строку зберігання згідно п.3.3 цього Договору. 
5.2.3. Сплатити послуги Зберігача згідно п. 4.1 цього Договору. 
5.2.4. Внести плату за весь фактичний час зберігання майна, якщо він після закінчення строку зберігання не забрав річ. 
5.2.5. Відшкодувати Зберігачу збитки, завдані властивостями мана, переданого на зберігання, якщо Зберігач приймаючи його на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості. 
5.3. Права Зберігача: 
5.3.1. За згодою Поклажодавця змішати мано одного роду та однієї якості, яке передано на зберігання. 
5.3.2. Передати на зберігання річ інший особі у разі, якщо Зберігач вимушений це зробити в інтересах Поклажодавця і не має можливості отримати його згоду. 
5.3.3. Вимагати плати за зберігання згідно з п.4.1 цього Договору. 
5.3.4. Вимагати пропорційної частини оплатиза зберігання, якщо зберігання припинилось достроково через обставини, за які Зберігач не відповідає. 
5.3.5. Продати майно або його частину, якщо воно пошкоджено , або виникла реальна загроза його пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити його схоронність, а вжиття заходів з боку Поклажодавця очікувати неможливо. 
5.3.6. Відшкодувати свої витрати з суми виторгу, одержаної від продажу майна, який стався за умов визначених в п. 5.3.5 цього Договору. 
5.4. Права Поклажодавця: 
5.4.1. Вимагати виконання Зберігачем умов цього Договору. 

6. Відповідальність сторін. 
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
6.4. Збиткі завдані Поклажодавцеві втратою (нестачою) або пошкодженням майна, відшкодовуються Зберігачем: 
6.4.1. У разі втрати нестачі майна — у розмірі його вартості. 
6.4.2. У разі пошкодження майна — у розмірі суми, на яку знизилась його вартість. 
6.5. Якщо внаслідок пошкодження майна його якість змінилась настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Поклажодавець має право відмовитися від майна і вимагати від Зберігача відшкодування його вартості. 
6.6. Поклажодавець зобов ’ язаний відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані властивостіми майна, переданого на зберігання, якщо Зберігач приймаючи його на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості. 
6.7. За несвоєчасне або неповне проведення грошових розрахунків, Поклажодавець зобов ’ язаний сплатити Зберігачу пеню у розмірі ___ % від несплаченої суми за кожний день прострочення. 
6.8. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження Майна після закінчення строка зберігання, тільки при наявності з його боку умислу або грубої необережності. 

7. Строк дії Договору та інші умови. 
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до строку зазначеного в п. 3.3.2 цього Договору. 
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
7.4. Зберігач має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
7.5. Поклажодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%). 
7.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
7.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
7.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
7.9. Додатки до Договору э його невід’ємною частиною. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги