ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР

№ __________
 

м.___________ "____"____________ 20___р.

_____________________________________________________(повне найменування банку) іменований надалі  "Банк", в особі _______________________________________ (П.І.П., посада) діючого на підставі Статуту, з одного боку, і ______________________ (повне найменування організації вкладника) в особі ____________________________ (П.І.П., посада) діючого на підставі _________________________ іменований надалі  "Вкладник", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 1. Предмет договору

 1.1. Вкладник зобов'язується передати Банку тимчасово вільні кошти в сумі ________________________(цифрами й прописом) на строк до "___"____________ 20___р.

1.2. Зазначена сума перераховується Вкладником своїм платіжним дорученням з урахуванням необхідного документообігу між банками не пізніше "___"__________ 20___р. Під фактичною датою перерахування засобів варто розуміти дату зарахування засобів на депозитний рахунок N _____________ в Операційному управлінні банка.

1.3. Банк зобов'язується зберігати отримані кошти  на депозитному рахунку й повернути їхньому вкладникові не пізніше 10 календарних днів після строку, вказаного в п.1.1 даного договору. Повернення прийнятих на зберігання сум забезпечене засобами статутного й іншого фондів Банку. Під фактичною датою повернення депозиту варто розуміти дату зарахування засобів на рахунок Вкладника N __________ в ___________________________________(найменування установи банку).

 2. Плата за депозит.

 2.1. За користування депозитом Банк вносить плату в розмірі ____________ (цифрами й прописом) % річних. При несвоєчасному поверненні депозиту, тобто  після строку, зазначеного в  п.1.3. даного договору, плата за депозит вноситься в розмірі ________________ (цифрами й прописом).

2.2. Відсотки по депозиту нараховуються й перераховуються Банком щомісяця не пізніше ____________ числа місяця, що слідує за звітним. Під фактичною датою перерахування плати за депозит необхідно розуміти дату зарахування засобів на розрахунковий рахунок вкладника.

Відлік строку по нарахуванню відсотків починається з дати зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок в Операційному управлінні банку й закінчується датою списання засобів із цього рахунку.

2.3. У випадку ненадходження плати за депозит у строк, згідно п.2.2 даного договору, що належать із Банку відсотки вважаються як несвоєчасно сплачені. За кожний день прострочення платежу Банк сплачує Вкладникові пеню в розмірі 0,07% від суми простроченого платежу по відсотках.

 3. Умови депозиту

 {smscoin_key}3.1. У межах строку депозиту Банк вправі розпоряджатися коштами на свій розсуд, у тому числі шляхом використання їх як кредитні ресурси.

3.2. Інші умови ____________________________.

 4. Дострокове стягнення й повернення депозиту

 4.1. Вкладник має право на дострокове безперечне стягнення й повернення депозиту у випадках:

- несвоєчасного перерахування Банком плати за депозит;

- оголошення Банку неплатоспроможним у загальновстановленому порядку. У зазначених випадках Банк на першу вимогу Вкладника, виражену в письмовому вигляді, повертає суму депозиту протягом  трьох робочих днів з дати одержання даної вимоги.

У всіх інших випадках дострокове повернення депозиту з ініціативи Вкладника здійснюється Банком за умови письмового повідомлення Банку за 30 календарних днів. При цьому Банк вправі при достроковому поверненні депозиту утримати комісію в розмірі 50% від суми виплачених відсотків.

4.2. Банк має право достроково повернути депозит зі своєї ініціативи, якщо він попередить Вкладника про своє рішення в письмовому вигляді за 30 календарних днів. При цьому Банк сплачує "Вкладникові" відсотки за фактичний строк користування депозитом.

 5. Розгляд споровши

 Розбіжності, що виникають у процесі виконання умов даного договору, попередньо розглядаються сторонами з метою досягнення взаємовигідного рішення з оформленням протоколу розгляду. При неможливості врегулювання спорів і розбіжностей шляхом двосторонньої

угоди вони передаються на розгляд в до суду.

 6. Зміна умов договору

 Договір може бути змінений за взаємною згодою сторін. Всі зміни й доповнення до даного договору будуть дійсні, якщо вони зроблені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками з обох сторін.

 7. Термін дії договору

 Термін дії договору починається з дати його підписання й закінчується

датою після повного повернення депозиту, що належать відсотків по ньому, а також комісій і неустойок, що випливають із умов договору. Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову силу.

 8. Юридичні адреси сторін

 Банк:                                         Вкладник:

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

( підпис )                                       ( підпис )

 М.П.                                                                       М.П.{/smscoin_key}


 

Коментарі 

 
+1 #2 RE: Депозитний договір (приклад)Administrator 06.06.2010 16:53
Фактично дана норма включена в п.4. Просто сторони домовляються про виконання її із попередженням за 30 днів. Цього закон не забороняє. Я думаю проблем для зміни формулуювання не має. Кожен може (навіть повинен) змінити проект договору під себе.
Цитувати
 
 
0 #1 КоментарОлександр 06.06.2010 15:55
Чому в п.4 договору не закріплено право вкладника на одержання вкладу на першу вимогу незалежно від його виду (ч. 2 ст. 1060 ЦК)?
Цитувати
 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart