ДОГОВІР

дарування акцій  

 

м. _____________ "__"_________ 20___ р.  

 

_________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі ДАРУВАЛЬНИК, з однієї сторони і ______________________ (прізвище, ім'я, по батькові), надалі іменований   ОБДАРОВУВАНИЙ, з іншого боку, уклали   даний Договір про наступне:  

 

І. Предмет договору 

 

1.1. Дарувальник дарує звичайні іменні акції ____________ (найменування організації) номінальною вартістю _____________ (_______________ (сума прописом)) гривень у кількості _________ (____________(кількість прописом)) штук, що належать Дарувальникові. 

1.2. Передача акцій здійснюється після виконання ______ (_____________) років  Обдаровуваному шляхом вручення акцій, зазначених у пункті 1.1. у день народження Обдаровуваного.

1.3. Права Обдаровуваного, котрому за даним договором обіцяний дарунок, не переходять до його спадкоємців.

1.4. Обов'язки Дарувальника, що обіцяв дарування не переходять до його спадкоємців.

 

ІІ. Обов’язки сторін 

 

2.1. ДАРУВАЛЬНИК зобов'язується:  

Вручити Обдаровуваному акції, зазначені в п. 1.1, у момент, зазначений у пункті 1.2.

2.2. Обдаровуваний зобов'язується:

Протягом  _____ (__________) днів з моменту передачі акцій зареєструвати угоду дарування за даним договором у реєстроутримувача.

Примітка: Власником реєстру акціонерів є _____________ (найменування організації)

Емітент - _________________________ (найменування організації) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

2.3. У випадку скасування дарування Обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровані акції.

{smscoin_key}

ІІІ. Вирішення спорів 

 

3.1. Всі суперечки й розбіжності, які можуть виникати з даного Договору або у зв'язку з ним, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. 

3.2. У випадку, якщо сторони не прийдуть до згоди, суперечки вирішуються відповідно до  діючого законодавства України.

 

ІV. Cтрок дії договору 

 

4.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання й діє до моменту передачі акцій і реєстрації акцій у реєстроутримувача.  

4.2. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін протягом періоду дії. Розірвання договору оформляється письмовою угодою сторін.

4.3. Дарувальник вправі відмовитися від виконання договору, якщо після укладення договору майновий або сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося на стільки, що виконання договору в нових умовах приведе до значного зниження рівня його життя.

4.4. Дарувальник вправі вимагати скасувати договір дарування в судовому порядку, якщо поводження Обдаровуваного з подарованими акціями, що представляє для Дарувальника більшу немайнову цінність, створює погрозу їхньої безповоротної втрати.

4.5. Обдаровуваний вправі в будь-який час до передачі йому акцій, відмовитися від дарунка. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Відмова від дарунка повинна бути здійснена у письмовому вигляді.

 

V. Додаткові умови  

 

5.1. Договір укладений в трьох екземплярах, що мають однакову силу, по одному екземпляру для кожної із сторін і для Емітента. 

5.2. Всі зміни й доповнення до даного договору є його невід'ємною частиною і дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані кожною із сторін.

 

VІ. Адреси й реквізити сторін  

ДАРУВАЛЬНИК: ____________________________________________  

ОБДАРОВУВАНИЙ : _________________________________________  

Підписи сторін:  

          ДАРУВАЛЬНИК                         ОБДАРОВУВАНИЙ 

     _____________________            _______________________ {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart