ДОГОВІР КОМІСІЇ 

м.________________ "___"_______20___ р. 

______________________ (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі Комісіонер, в особі ________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ______________ (Статуту, доручення), з однієї сторони, і ____________ (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі  Комітент, в особі ______________ (посада, П.І.Б), з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

І. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента наступні правочини ____________________________ (перелік правочинів, які зобов'язується зробити комісіонер).

1.2. Конкретні умови здійснення правочинів, мінімальні (максимальні) ціни продажу (покупки), а також інші вказівки комітента щодо угод, згаданих у п.1.1 даного договору, приводяться в Додатку 1 до даного договору.

ІІ. Обов'язки Комісіонера

2.1. Прийняте на себе доручення Комісіонер зобов'язаний виконати відповідно до  вказівок Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах. Комісіонер вправі відступити від цих вказівок, якщо по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді на свій запит.

2.2. Комісіонер повинен виконати всі обов'язки й здійснити усі права, що випливають із угоди, укладеної ним із третьою особою. Комісіонер не відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою угоди, вчиненої з ним за рахунок Комітента, крім випадків, коли Комісіонер не виявив необхідної обачності у виборі цієї особи або прийняв на себе поручительство за виконання угоди (делькредере).

{smscoin_key}2.3. Приймаючи майно на комісію або здобуваючи його для Комітента, Комісіонер зобов'язаний перевірити якість і комплектність товару, стан тари й упакування й упевнитися в його придатності для продажу, придбання, завантаження, транспортування. Якщо при прийманні Комісіонером майна, присланого Комітентом або яке поступило до Комісіонера для Комітента, у цьому майні виявляться ушкодження або недостачі, які можуть бути виявлені при зовнішньому огляді, а також у випадку заподіяння ким-небудь збитку майну Комітента, що перебуває в Комісіонера, Комісіонер зобов'язаний вжити заходів для охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і без зволікання сповістити про це Комітента.

2.4. Комісіонер зобов'язаний берегти товар, переданий на комісію, і охороняти його від втрати, недостачі або ушкодження. Комісіонер зобов'язаний застрахувати майно Комітента, що перебуває в нього по всім звичайно прийнятим ризикам.

2.5. По виконанню доручення Комісіонер зобов'язаний протягом  ____ днів надати Комітенту звіт і передати йому все отримане по виконаному дорученню майно, а також передати Комітенту на його вимогу усі права відносно третьої особи, що випливають із правочину, вчиненого Комісіонером із цією третьою особою. Якщо Комітент має заперечення по розрахунку, він зобов'язаний сповістити про них Комісіонерові протягом  трьох місяців від дня одержання звіту. В іншому випадку звіт вважається прийнятим.

ІІІ. Обов'язки Комітента

3.1. Комітент зобов'язаний вчасно повідомити Комісіонера про характер і умови здійснення правочинів, згаданих у п.1.1.

3.2. Комітент зобов'язаний прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням, оглянути майно, придбане для нього Комісіонером, сповістити останнього без зволікання про виявлені в цьому майні недоліки, звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе по виконанню доручення перед третьою особою.

3.3. По виконанні доручення Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду в розмірі, передбаченому п.4.1 і 4.2 даного договору.

3.4. Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонерові, крім сплати комісійної винагороди, витрачені останнім по виконанню доручення суми, передбачені п.п.4.2 і 4.3 даного договору.

ІV. Комісійна винагорода й витрати, пов'язані з виконанням доручення Комітента

4.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, становить ___________ гривень. Комісіонерові за його бажанням може бути виплачений аванс у розмірі ________ гривень, зараховуваний при остаточних розрахунках між сторонами.

4.2. Якщо Комітент скасує дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині до укладення Комісіонером відповідних угод із третіми особами, то він зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду за зроблені ним до скасування доручення правочини, а також відшкодувати Комісіонерові понесені ним до скасування доручення витрати згідно п.4.3 даного договору.

4.3. У суму витрат Комісіонера по виконанню доручення Комітента входять підтверджені відповідними документами наступні витрати: _____________________ (транспортні витрати, витрати по завантаженню, розвантаженню, зберіганню майна Комітента, суми страхових платежів, інші витрати, обговорені сторонами).

4.4. Комісійна винагорода й суми, витрачені Комісіонером по виконанню доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові в _______ строк від дня подання ним Комітенту письмового звіту про виконання доручення.

V. Ціни, порядок виконання й розрахунки

5.1. Комісіонер зобов'язаний реалізувати (придбати) майно за цінами, зазначеними Комітентом у Додатку 1 до даного договору. Якщо Комісіонер здійснить операцію на умовах, більш вигідних, чим ті, які були зазначені Комітентом, отримана вигода розподіляється між сторонами в такий спосіб: _______________________.

5.2. Комісіонер, що продав майно за ціною нижче призначеної йому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що не було можливості продати майно за призначеною ціною й продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки. Якщо Комісіонер купить майно за ціною вище призначеної йому Комітентом, комітент, що не бажає прийняти таку покупку, зобов'язаний заявити про це Комісіонерові в _______ строк після одержання повідомлення про укладення правочину із третьою особою. В іншому випадку покупка визнається прийнятою Комітентом. Якщо Комісіонер повідомить, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної для нього угоди.

5.3. Сума, отримана Комісіонером від реалізації майна Комітента, за винятком виданого авансу, установленого комісійної винагороди й витрат, зроблених Комісіонером за рахунок

Комітента, повинна бути виплачена в _____________ строк від дня подання звіту Комітенту про виконане доручення.

5.4. Комісіонер вправі утримати належні йому за даним договором суми із всіх сум, що надійшли до нього за рахунок Комітента.

5.5. Комісіонер не вправі відмовитися від виконання прийнятого доручення, за винятком випадків, коли це викликано неможливістю виконання доручення або порушенням Комітентом умов даного договору. Комісіонер зобов'язаний письмово повідомити Комітента про свою відмову. Даний договір зберігає свою силу протягом  двох тижнів від дня одержання Комітентом повідомлення Комісіонера про відмову від виконання доручення.

5.6. Комітент вправі в будь-який час скасувати дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині з дотриманням умов, передбачених у п.4.2 даного договору.

5.7. У випадку припинення юридичної особи, що виступає як Комітент, Комісіонер зобов'язаний продовжувати виконання даного йому доручення доти, поки від представників Комітента не надійдуть належні вказівки.

VI. Майно, що є предметом договору комісії

6.1. Майно, що надійшло до Комісіонера від Комітента або придбане Комісіонером за рахунок Комітента, є власністю останнього.

6.2. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або ушкодження    майна, що перебуває в нього, Комітента, якщо не доведе,   що втрата, недостача або ушкодження відбулися не з його провини.

6.3. Для забезпечення вимог про сплату Комісіонерові платежів, що випливають   із комісійних доручень, йому належить заставне право на речі, що становлять предмет комісії.

6.4. Комітент, поставлений до відома про відмову Комісіонера виконати доручення, зобов'язаний протягом  місяця від дня одержання відмови розпорядиться    майном, що перебуває в Комісіонера. Той же обов'язок лежить на Комітентові й у випадку скасування ним даного Комісіонерові доручення. Якщо Комітент у зазначений строк не розпорядиться майном, яке перебуває в Комісіонера, Комісіонер вправі здати це майно на зберігання за рахунок Комітента або з метою покриття своїх вимог до Комітента продати це майно по можливо більше вигідній для Комітента ціні.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадку порушення Комісіонером строків виплати суми, передбаченої п.5.3 даного договору, він сплачує Комітенту штрафну неустойку в розмірі _____% від суми платежу за кожний день прострочення.

7.2. _____________________________________________________

7.3. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством.

VII. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами - форс-мажор. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунту, епідемія й інші явища природи, а також війна або воєнні дії.

IX. Вирішення спорів

9.1. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору, шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до  діючого законодавства в судовому порядку відповідно до  встановленої підвідомчості.

Х. Заключні положення

10.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

10.2. Даний договір укладений в 2-х екземплярах, по одному для кожної із сторін і набуває чинності  з дати його підписання. Всі додатки до даного договору становлять його невід'ємну частину.

10.3. У всьому іншому, що не передбачено даним договором, сторони будуть керуватися діючим цивільним законодавством.

 

XI. Юридичні адреси й банківські реквізити сторін

Комісіонер:__________________________________

Телефон: __________________

Телекс: ___________________

Телефакс:__________________

Розрахунковий рахунок N __________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________

Комітент: _____________________________________

Телефон: __________________

Телекс: ___________________

Телефакс:__________________

Розрахунковий рахунок N _________________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________

Підписи сторін:

Комісіонер                        Комітент

________________ _____________________

М.П.                                    М.П.{/smscoin_key}

КОМЕНТАР

Особливістю договору комісії є те, що одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Причому по угоді, зробленої комісіонером із третьою особою, здобуває права й стає зобов'язаним сам комісіонер, хоча комітент і був названий в угоді. Діючи в інтересах і за рахунок комітента, комісіонер зобов'язаний строго виконувати його вказівки. Незалежно від суми договір комісії укладається в письмовій формі.

Договори комісії широко використаються при реалізації громадянами товарів через комісійні магазини (у цьому випадку договір має деякі особливості), а також у господарському обороті - при реалізації через посередницькі й збутові організації товарів і продукції з доручення підприємств, при реалізації сільськогосподарської продукції, при придбанні товарів за кордоном через зовнішньоторговельні організації й т.і. Основним законодавчими актами, що регулюють відносини сторін у договорі комісії, є Основи цивільного законодавства й цивільний кодекс.

Варто найбільше ретельно погодити питання, що стосуються конкретних умов правочинів, зокрема, ціни покупки або продажу, строки виконання доручень, при необхідності обумовити можливість поточного контролю комітентом за ходом виконання доручення, або проміжні звіти комісіонера.

Порука комісіонера за виконання третьою особою угоди, зробленої з ним для комітента (делькредере), передбачає одержання комісіонером від комітента особливої винагороди, крім комісійного, розмір якої визначається угодою сторін. Комісійна винагорода може становити тверду суму, або становити певний відсоток від суми укладеної угоди.

Перелік витрат, понесених комісіонером і підметів, які підлягають відшкодуванню з боку комітента, варто визначити в угоді сторін або встановити їхню максимальну суму, перевищення якого відноситься на рахунок комісіонера.

Строки й порядок розрахунків за договором  комісії, пов'язані з реалізацією майна комітента, визначаються угодою сторін.

Сторони договору комісії вправі передбачити інші умови, при яких комісіонер вправі відмовитися від виконання доручення комітента.

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart