ДОГОВІР

контрактації сільськогосподарської продукції

м.____________________ "___"________20___р.

______________________ (найменування сільськогосподарського підприємства), надалі іменоване Виробник, в особі _________________ (посада, П.І.П), з одного боку, і перераховані підприємства: _____________________________________, які представлені ________________________________________ (посади, П.І.П.) іменовані надалі Заготівельники, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Виробник зобов'язується продати й доставити Заготівельникам сільськогосподарську продукцію в кількості, асортименті і якості, у строки й за цінами відповідно до додатків NN______, що є невід'ємною частиною даного договору.

2. Заготівельники зобов'язуються:

а) прийняти в обумовлений договором термін і оплатити зазначену продукцію й вартість її доставки у встановленому порядку;

б) забезпечити Виробник діючими ДСТ, технічними умовами й кондиціями, правилами приймання й оцінки закуповуваної продукції й розрахунків за неї;

в) забезпечити видачу Виробнику грошового авансу в сумі ___________ і в строк до ______________;

г) забезпечити Виробника належною тарою.

3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених даним договором, Виробник й Заготівельники несуть наступну відповідальність:

{smscoin_key}а) за прострочення або нездачу продукції у встановленим договором термін Виробник сплачує Заготівельникові пеню в розмірі ____% за кожний день прострочення. При простроченні понад 10 днів нарахування пені припиняється й Виробник сплачує Заготівельникові крім пені штраф у розмірі _______% вартості незданої продукції.

Пеня й штраф у зазначених розмірах стягуються з Виробника й за нездачу продукції по окремих найменуваннях передбаченого договором асортименту.

Виробник звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим договором, якщо вони не були виконані внаслідок непереборної сили або з вини Заготівельника.

б) за відмову від приймання продукції, пред'явленої Виробником до здачі відповідно до  дійсного договору й по погодженому сторонами графікові, або за прострочення її приймання Заготівельник сплачує Виробнику штраф у розмірі _____% вартості неприйнятої або прийнятої із простроченням продукції й відшкодовує витрати по доставці продукції в обидва кінці, а також збитки, понесені Виробником (втрати худоби у вазі, зниження якості продукції, простий транспортних засобів чекаючи  приймання й т.п.).

У випадку відмови від приймання швидкопсувної продукції Заготівельник крім штрафу оплачує Виробнику повну вартість продукції й витрати по її доставці.

в) за несвоєчасну оплату прийнятої продукції Заготівельник сплачує Виробнику за кожний день прострочення пеню в розмірі __________% вартості прийнятої продукції. При простроченні понад 10 днів нарахування пені припиняється, і Заготівельник сплачує Виробнику понад нараховану пеню штраф у розмірі ______% несвоєчасно виплаченої суми.

г) за незабезпечення Виробника належною тарою Заготівельник сплачує Виробнику штраф у розмірі ______% вартості непоставленої тари.

д) при неправильному визначенні кількості, якості або неправильній оплаті прийнятої продукції Заготівельник перераховує Виробнику недоплачену суму з нарахуванням на неї _____% річних.

4. Незалежно від сплати пені, штрафу винна сторона відшкодовує іншій стороні заподіяні в результаті порушення договору збитки.

5. З питань, не врегульованим у даному договорі, сторони керуються чинним законодавством.

6. Договір складений в __________ екземплярах, що мають однакову юридичну чинність.

7. Юридичні адреси сторін:

Виробник: ________________________________________________________

Розрахунковий рахунок __________________ в _______________________________

________________________________________________________________________

Заготівельники:

Розрахунковий рахунок __________________ в _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підписи

Печатки {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart