ДОГОВІР

суборенди не житлового приміщення

м. _____________ "___"__________ 20__ р.

_________________________________________ (назва організації), іменуємо надалі "Суборендар", в особі _________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), діючого на підставі _______________________ (статуту, положення), з однієї сторони

і ________________________________ (назва організації), іменоване надалі  "Орендар", в особі _______________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ______________________(статуту, положення), з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендар зобов'язується надати Суборендарю приміщення, умебльоване під офіс, що складається з __________________________ (загальна площа ________ кв.м.), що перебуває в будинку за адресою: _______________________________.

1.2. Даний договір укладається з письмової згоди Орендодавця, що діє на підставі права власності на дане приміщення.

 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар зобов'язаний:

- надати в користування Суборендар приміщення в строк, передбачений даним договором;

- попередити Суборендаря про всі зобов'язання Орендаря перед Орендодавцем, що випливають із договору оренди на нежитлове приміщення;

- попередити Суборендаря про всі права третіх осіб на здаване в суборенду майно;

- вимагати від Орендодавця проводити капітальний ремонт за власний рахунок;

- стежити за використанням приміщення по призначенню.

2.2. Суборендар зобов'язаний:

- підтримувати майно в справному стані;

- проводити за свій рахунок поточний ремонт;

- вчасно вносити орендну плату в розмірі й строки, передбачені даним договором.

{smscoin_key}3. ВАРТІСТЬ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. За надане приміщення Суборендар щомісяця сплачує Орендареві суму в розмірі ___________ (__________________) грн. за квадратний метр.

3.2. Дана сума підлягає оплаті не пізніше ___-го числа кожного місяця.

3.3. Розмір орендної плати може змінюватися не частіше одного разу в рік.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За неналежне виконання своїх зобов'язань сторони вправі вимагати дострокового розірвання договору й відшкодування збитків.

4.2. У випадку істотного порушення Суборендарем строків внесення орендної плати Орендар вправі вимагати від нього дострокового внесення орендної плати, але не більш ніж за два строки підряд.

 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й УМОВИ РОЗІРВАННЯ

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту передачі майна в тимчасове користування і діє ______________________. За погодженням сторін цей строк може бути продовжений. Передача майна наступає наступного дня після підписання договору.

5.2. Договір може бути розірваним достроково тільки у випадку невиконання однієї зі сторін своїх зобов'язань.

 6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Термін дії даного договору не може перевищувати терміну дії договору оренди між Орендарем і Орендодавцем.

6.2. У випадку дострокового розірвання договору оренди нежитлового приміщення Суборендар має переважне право на укладення з ним договору оренди на майно, що перебувало в його користуванні відповідно до договору суборенди в межах строку, що залишився.

6.3.Усі суперечки і розбіжності сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів. При неможливості вирішення сторонами виниклих розбіжностей спір передається на розгляд господарського суду м. _________________.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.

 7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Суборендар: ____________________________________________

________________________________________________________


Орендар: _____________________________________________

____________________________________________________


Підписи сторін:


Субарендатор                                Орендар

 

______________________   _____________________

 

М.П.                                                  М.П.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart