Договір
суборенди 

м. Полтава                                              "__" ___ 200__р. 
  
  
Сторони: 
  
______, в особі ________, що діє на підставі ___, названий у подальшому «Орендар», з одного боку, і 
_____, в особі ________, що діє на підставі ___, названий у подальшому «Суборендар», з іншого боку, уклали Договір про подане нижче 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ     
1.1 Орендар передає, а Суборендар бере у тимчасове володіння та користування приміщення, розташоване за адресою: _______ . Площа приміщення складає ______ . 1.2 Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні Орендаря у відповідності до договору оренди № __ від «__» __ р. між Орендарем і ______, названим у подальшому “Орендодавець”. 
 

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ   
2.1 Приміщення передається в суборенду для розміщення ______. 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ   
3.1 Зазначене в п.1 Договору майно повинно бути передане Орендарем та прийняте Суборендарем протягом __з моменту підписання даного договору Сторонами. 
 3.2 Передавання майна в оренду здійснюється за відповідним актом передачі, де має бути зазначений стан майна, що орендується. 

4. СТРОК ОРЕНДИ 
4.1 Строк оренди складає _____ з моменту прийняття об'єкту, що орендується, за актом приймання і може бути скорочений за згодою сторін. 
 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ   
5.1 Суборендар сплачує орендну плату в розмірі ___ грн. 
5.2 Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендаря не пізніше ___ числа кожного місяця. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ   
6.1 Орендар має право здійснювати перевірку порядку використання Суборендарем майна, що орендується, у відповідності до умов Договору. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ   
7.1 Суборендар зобов'язується: 
- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Договору;- утримувати майно, що орендується, у повній справності. 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ   
8.1 Після закінчення строку оренди за Договором Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів повернути Орендарю майно, що орендується, за відповідним актом. 
8.2 Майно, що орендується, повинно бути передане Орендарю у справному стані з урахуванням нормального зносу. 

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ   
9.1 Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов'язання. 9.2 Цей Договір припиняє свою дію у випадку розірвання договору оренди між Орендарем і Орендодавцем від № __ «__» ______ р. з будь-якої підстави. У цьому випадку Суборендар має право вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням Договору. 
 

10. ІНШІ УМОВИ   
10.1 Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
10.2 У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним громадянським законодавством, а також умовами договору оренди № __ «__» _____ ___ р. між Орендарем і Орендодавцем. 
10.3 Цей Договір не змінює умов договору оренди № ___ «__» ______ р. між Орендарем і Орендодавцем. 
 

Місцезнаходження та реквізити Сторін. 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart