Договір на виконання роботи 

м. Київ                            "___" ______ 200_р.

______(повне найменування організації-Виконавця, її підпорядкування) _________, далі - Виконавець, в особі ________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) _____, що діє на підставі _____, з одного боку, 
та виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, далі - Замовник, в особі директора виконавчої дирекції _____, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі статуту виконавчої дирекції Фонду, з іншого боку,
уклали цей договір про наступне:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а Виконавець зобов’язується виконати у відповідності до умов даного Договору роботу: ______ (зазначається точне найменування роботи, яку виконує ВИКОНАВЕЦЬ)_____________
1.2. Результатом виконаних робіт за даним Договором є:___
1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки ЗАМОВНИКА з приводу виконання роботи.
1.4. Зміст та терміни виконання етапів визначені календарним планом, який є невід’ємною частиною договору.
1.5. Термін здачі робіт за договором ________ 200_ р. 

{smscoin_key}2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість виконання роботи визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни __________, (сума прописом) в тому числі в 200_ р. _____
2.2. Оплата здійснюється _______ (одноразово за закінчену роботу, поетапно з авансовим платежем, на підставі інших принципів за погодженням між Замовником і Виконавцем)
2.3. Аванс у розмірі ___ % договірної вартості робіт поточного року (або кожного етапу) перераховується Виконавцю протягом _____ днів після вступу договору в дію.__________
2.4. Остаточні розрахунки проводяться за фактичними витратами. 
 
3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБОТИ
3.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за актом протягом ____ з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність роботи до приймання.
3.2. ЗАМОВНИК має право безперешкодного доступу до робіт Виконавця, для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються. 
 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Виконавець і Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно з діючим законодавством.
4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за порушення (не виконання) умов договору:
4.2.1. У випадку припинення робіт або недосягнення показників, які передбачені діючим договором, з вини Виконавця, Замовник може розірвати договір і вимагати повернення всіх платежів.
4.2.2. Вирішення спірних питань здійснюється через арбітражний суд. 
 
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. У разі відсутності коштів на оплату виконаних етапів (роботи) початок фінансування і остаточні розрахунки можуть бути перенесені. Перенесення терміну дії договору оформлюється додатковою угодою.
5.2. Сторони зобов’язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків. 
 
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
6.1. Строк дії договору: початок "___" ______ 200_р., закінчення "___" ___ 200_р.
6.2. Юридичні та банківські реквізити Сторін:
Виконавця:__________
Замовника:________
6.3. До договору додаються:
1. Протокол погодження договірної ціни
2. Календарний план
3. Кошторис
 
Реквізити сторін та підпси 
ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart