ЗАТВЕРДЖЕНО

на Засіданні Ради Директорів

______________________________

(найменування товариства)

 

Протокол Nо. ____________

від "__"_________ 20___ р.

Голова Ради Директорів

______________\______________\

 

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ

(безвідсоткової)

 

м. _____________ "__"_________ 20___ р.

 

Закрите акціонерне товариство ________________________, іменоване надалі  Позикодавець, в особі __________________ (посада, П.І.П), діючого на підставі ___________________________, з однієї сторони і акціонер ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Закритого акціонерного товариства  ________________________, іменований(а) надалі  Позичальник, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Позикодавець, передає Позичальникові (який являється акціонером ЗАТ "_______________________") у власність кошти  в розмірі _____________ (___________________) гривень (далі по тексту Сума позики), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Суму позики в строк до "__"___________ 20___ р.

Відсотки за користування позикою не стягуються.

1.2. Сума позики видається Позичальникові з метою _______________________________.

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

2.1. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики, Позичальник надає в заставу наступне майно (далі по тексту Майно): _____________________

___________________________ (найменування майна). Забезпечення оформляється у відповідність із чинним законодавством договором застави.

2.2. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань залишається у Позичальника.

2.3. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов'язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому законом порядку.

2.4. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

2.5. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше _________ днів з моменту реалізації.

 

3. ПЕРЕДАЧА СУМИ ПОЗИКИ

{smscoin_key}

3.1. Даний договір набуває чинності  з моменту підписання його сторонами.

3.2. Сума позики передається Позикодавцем Позичальникові протягом  ______ робочих днів з моменту оформлення у відповідності із чинним законодавством України договору застави на майно, зазначеного в п. 2.1 даного договору.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

 

4.1. Позичальник зобов'язується повністю повернути Суму позики в строк до "__"_________ 20___ м. Порядок погашення позики визначається в такий спосіб:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Даний порядок погашення позики також оформляється терміновим зобов'язанням, що є невід'ємною частиною даного договору.

4.2. Позичальник має право повернути Суму позики достроково.

4.3. Сума позики або відповідна частина вважається повернутою Позичальником у момент внесення її в касу Позикодавця або в момент перерахування відповідної суми на банківський рахунок Позикодавця. Списання коштів  з банківського рахунку Позичальника не звільняє його від відповідальності за повернення суми позики, якщо ці засоби не надійшли на рахунок товариства.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. У випадку невиконання Позичальником умов п. 1.2 позикодавець вправі вимагати дострокового повернення Суми позики й сплати штрафу в розмірі ____% від Суми позики.

5.2. У випадку не повернення суми позики або його частини в строк, обумовлений п. 4.1 і терміновим зобов'язанням, Позичальник сплачує штраф у розмірі ____% від неповерненої Суми позики за кожний день прострочення.

5.3. Позикодавець вправі без додаткового узгодження з Позичальником звернути стягнення на предмет застави у випадку прострочення повернення суми позики або його частини в строк, обумовлений п. 4.1 і терміновим зобов'язанням Позичальника більш ніж на ________ днів.

5.4. У випадку невиконання Позикодавцем умов п. 3.2, Позикодавець зобов'язаний виплатити Позичальникові штраф у розмірі ____% від Суми позики за кожний день прострочення.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути в результаті порушення сторонами умов даного договору будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

6.2. У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів, суперечки й розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до  законодавства України.

 

7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

7.1. Даний договір може бути розірвано:

- за згодою сторін;

- Позичальником у випадку не видачі позикодавцем суми позики протягом __ робочих днів з моменту, передбаченого п. 3.2 даного договору по незалежним від Позичальника причинам. При цьому Позикодавець зобов'язаний виплатити Позичальникові пені, зазначені в п. 5.4 даного договору протягом _______ днів після повідомлення Позичальником Позикодавця про розірвання договору.

________________________________________________________________;

________________________________________________________________.

 

8. ФОРС-МАЖОР

 

8.1. Жодна із сторін  не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлених обставинами, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання сторонами даного договору й закінчує свою дію після виконання сторонами зобов'язань за цим договором.

9.2. Даний договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9.3. Виправлення, зміни й доповнення до даного договору оформляються за згодою сторін винятково в письмовій формі і є невід'ємною частиною даного договору.

 

10. АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11. ПІДПИСИ СТОРІН {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart