Договір прокату

г. _______________  "___"_____________ 2008 р.

_______________________________, іменован__ надалі "Наймодавець", в особі _______________, що діє на підставі ________________, з одного боку, і ________________, іменован__ надалі  "Наймач", в особі ___________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, разом іменовані "Сторони", уклали Договір прокату (далі по тексту - "Договір"):

1. Предмет договору

1.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачу за плату в  тимчасове володіння й користування наступне рухоме майно: _____________ (кількість, найменування й характеристики майна) у повній справності.

1.2. Оцінна вартість майна, наданого за даним   Договором прокату ___________ гривень  на підставі  (прейскуранта; договірної, ринкової ціни, балансової вартості).

Майно, надане за даним Договором прокату   використається для __________________(ціль використання майна).

1.3. Справність предмета прокату перевірена в присутності Наймача.

1.4. Наймодавець ознайомлює Наймача із правилами експлуатації технічно складних предметів або видає інструкцію про користування ними.

2. Плата за прокат

2.1. За користування майном, наданим за договором прокату Наймач сплачує Наймодавцеві орендну плату   _____ у розмірі ___     відповідно до  прейскуранта одноразово (- на місяць; - у день; - у тиждень).

2.2. Форма оплати:  готівкою в касу Наймодавця (або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця).

2.3. У випадку дострокового повернення майна Наймачем Наймодавець повертає йому відповідну частину отриманої орендної плати, обчислюючи її від дня, що випливає за вдень фактичного повернення майна.

3. Строки виконання зобов’язань

3.1. Зазначене в п. 1.1 даного Договору прокату майно повинне бути передане Наймачу по акту прийому-передачі протягом ______ від дня підписання Договору.

3.2. Наймач сплачує орендну плату в наступний термін: ____.

3.3. Термін дії Договору:

початок _____________________________________;

закінчення __________________________________.

Термін дії Договору прокату не може перевищувати одного року.

3.4. Наймач вправі відмовитися від Договору прокату в будь-який  час, письмово попередивши про свій намір Наймодавця не менш чим за _____ днів.

4. Зобов’язання сторін

4.1. Наймодавець зобов'язаний у присутності Наймача перевірити справність наданого за договором  прокату майна, а також ознайомити Наймача із правилами експлуатації майна або видати йому письмові інструкції про користування цим майном.

4.2. При виявленні недоліків наданого в прокат майна, повністю або частково перешкоджаючому користуванню ним, Наймодавець зобов'язаний в ________- денний строк (але не більш ніж в    ______) від дня заяви Наймача про недоліки безоплатно усунути недоліки майна на місці або зробити заміну даного майна іншим аналогічним майном, що перебуває в належному стані.

4.3. Якщо недоліки майна з'явилися внаслідок порушення Наймачем правил експлуатації та утримання майна, Наймач оплачує Наймодавцю вартість ремонту й транспортування майна.

4.4. Капітальний і поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату, є обов'язком Наймодавця.

5. Дія непереборної сили

5.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань за цим Договором прокату, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі й бажання     сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні     лиха.

5.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна дати повідомлення іншій стороні про перешкоду і її вплив на  виконання зобов'язань за договором.

5.3. Якщо обставини непереборної сили діють протягом ____ послідовних місяців і не виявляють     ознак припинення, даний Договір може бути розірваним Наймачем і Наймодавцем шляхом направлення повідомлення іншій  стороні.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

6.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

7. Порядок зміни і доповнень договору

7.1. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору прокату мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

7.2. На вимогу Наймодавця Договір прокату може бути достроково розірваним судом у випадках, коли Наймач:

користується майном з істотним порушенням умов договору або призначення майна або з кількаразовими порушеннями;

істотно погіршує майно;

більше ____ раз підряд після закінчення встановленого даним Договором строку платежу не вносить орендну плату.

Наймодавець вправі вимагати дострокового розірвання Договору тільки після направлення Наймачу письмового попередження про необхідність виконання ним зобов'язання в розумний строк.

7.3. На вимогу Наймодавця договір оренди може бути достроково розірвано судом у випадках, коли:

Наймодавець не надає майно в користування Наймачу або створює перешкоди користування майном відповідно до умов Договору або призначенням майна;

передане Наймачу майно має недоліки, які перешкоджають користуванню ним, і які не були оговорені Наймодавцем при укладанні Договору, не були заздалегідь відомі Наймачу і не повинні були бути виявлені Наймачем під час огляду майна або перевірки його справності при укладанні Договору;

Наймодавець не робить капітальний ремонт, що є його обов'язком, майна в розумний термін;

майно в силу обставин, за які Наймач не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.

8. Інші умови

8.1. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземплярові для кожної із  сторін.

8.2. Здача в суборенду майна, наданого Наймачу за договором прокату, передача ним своїх прав і обов'язків за договором прокату іншій особі, надання цього майна в безплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майновий внесок у господарські товариства і або пайовий внесок у виробничі кооперативи не допускаються.

8.3. До договору додаються:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 9. Адреси і реквізити сторін

 

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart