Договір постійної ренти

м.__________________        "__"_______ року

Ми, гр. Іванова Світлана Олександрівна, 18.02.1938 року народження, що проживає в місті __________, по вул. __________, у будинку N 11, кв. 91 (паспорт серії ________ №_______, виданий ___________ 20.04.74), іменована надалі  отримувач ренти: з одного боку, і гр. Алексєєв Ігор Володимирович, 12.06.1970 року народження, що проживає в м.________, по вул._________, у будинку N 88, кв. 14 (паспорт серії_______ №____________, виданий ___________ 11.09.95), іменований надалі платник ренти: з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Одержувач ренти передає у власність Платника ренти під виплату постійної ренти житлове приміщення (квартиру) під номером дев'ятим, що перебуває в місті _______, по вул.________, у будинку N 17.

Зазначена квартира розташована на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку й складається із двох кімнат загальною корисною площею 47,4 кв.м, у тому числі житловою площею 28,4 кв.м, що підтверджується технічним паспортом та довідкою Бюро технічної інвентаризації міста _________ від 10.03.02 за ____________.

Інвентаризаційна оцінка квартири становить 60000 (Шістдесят тисяч) гривень.

2. Передана у власність Платника ренти квартира належить Одержувачеві ренти на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого нотаріусом міста __________ 02.09.98 по реєстру N______, зареєстрованого в КП ПБТІ "Інвентаризатор по реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним 14.09.98 за №___________.

3. Квартира оцінюється сторонами в 200000 (Двісті тисяч) гривень.

4. Платник ренти зобов'язується постійно (безстроково) виплачувати Одержувачеві ренти ренту в сумі п'ятикратного мінімального місячного розміру оплати праці, установленого законом, по закінченні кожного календарного кварталу не пізніше 10-го числа наступного за кожним календарним кварталом місяця. При простроченні виплати ренти Платник ренти сплачує Одержувачеві ренти пеню в розмірі 5% від не сплаченої в строк суми.

5. Виплата ренти може здійснюватися також шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг Одержувачеві ренти Платником ренти, що відповідають за вартістю сумі, зазначеної в п. 4 даного договору.

6. Одержувач ренти в забезпечення зобов'язання Платника ренти здобуває право застави на квартиру, передану під виплату ренти.

7. Платник ренти при житті Одержувача ренти вправі зробити відчуження зазначеної в даному договорі квартири тільки з письмової згоди Одержувача ренти, при цьому зобов'язання Платника ренти переходять на набувача квартири. При порушенні набувачем квартири умов даного договору Платник ренти несе субсидіарну (додаткову) з ним відповідальність по вимогах Одержувача ренти.

8. Права Одержувача ренти можуть бути передані іншим громадянам або некомерційним організаціям шляхом відступлення права вимоги. У випадку смерті Одержувача ренти його права за даним договором переходять до його спадкоємців.

9. Сторони мають право на викуп ренти в наступних випадках:

9.1. Платник ренти вправі відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу, якщо заява в письмовій формі про це зроблена не пізніше чим за шість місяців до припинення виплати ренти. При цьому зобов'язання по виплаті ренти не припиняється до одержання всієї суми викупу ренти. Право на викуп ренти може бути здійснено Платником ренти не раніше чим через 5 років з моменту укладання даного договору.

9.2. Одержувач ренти вправі вимагати викупу Платником у випадках, коли:

платник ренти прострочив її виплату більш ніж за три квартали;

платник ренти порушив свої зобов'язання по забезпеченню виплати ренти;

платник ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, що очевидно свідчать, що рента не буде виплачуватися в розмірі й у строки, установлені даним договором;

квартира, передана під виплату ренти, надійшла в спільну власність або розділена між декількома особами.

10. У викупну ціну ренти включається річна сума рентних платежів, установлена даним договором, а також ціна переданої під виплату ренти квартири, що відповідає названій в п.3 даного договору.

11. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири, переданої під виплату ренти, несе Платник ренти.

12. У відчужуваній квартирі ніхто не зареєстрований, і осіб, що зберігають відповідно до  діючого законодавства право користування відчужуваним житловим приміщенням, не має, що підтверджується довідкою ЖЕК №___ м.________ від 20.03.02 №___.

13. Одержувачем ренти нотаріусові представлена заява про те, що вона не має чоловіка, що міг би претендувати на відчужувану квартиру. Платник ренти зі змістом зазначеної заяви ознайомлений.

Згода дружини Платника ренти Алексєєвої Інни Іванівни на придбання квартири на зазначених в даному договорі умовах отримана і нотаріально засвідчена нотаріусом міста ________ 11.03.02 в реєстрі №__________.

14. Одержувач ренти ставить Платника ренти до відома про відсутність яких-небудь обмежень (обтяжень) відносно  відчужуваної квартири, не названих у даному договорі. Відповідно до  його заяви, а також відповідно до вищевказаної довідки Бюро технічної інвентаризації м. ________ й виписці з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, до укладання даного договору квартира нікому не продана, не закладена, у спорі і під арештом не знаходиться. Заборгованості по податках за відчужувану квартиру не має, про що свідчить довідка Державної податкової інспекції м.________ від 12.03.02 за №__________.

15. Передача відчужуваної квартири Одержувачем ренти й прийняття її Платником ренти буде здійснюватися по акту прийому-передачі, що сторони зобов'язуються підписати не пізніше одного місяця від дня підписання даного договору.

16. Платник ренти здобуває право власності на квартиру  з моменту державної  реєстрації даного договору.

17. Сторони погодили питання, пов'язані з розрахунками по комунальних послугах і платі за електроенергію відносно  відчужуваної квартири, і не мають у цьому зв'язку взаємних претензій.

18. Зміна умов даного договору, а також його розірвання здійснюється за згодою сторін, а у випадку відмови однієї зі сторін від добровільного внесення змін або розірвання договору у судовому порядку.

20. Сторони договору в присутності нотаріуса заявили, що вони не позбавлені дієздатності, не страждають захворюваннями, що перешкоджають розуміти суть договору, що підписується ними, а також про відсутність обставин, що змушують їх здійснити дану операцію на вкрай невигідних для себе умовах.

21. Витрати по посвідченню даного договору сплачує Платник ренти.

22. Даний договір складений у трьох екземплярах, один із яких зберігається в справах нотаріуса __________ м.___________ і по одному екземпляру видається кожній зі сторін.

Підписи:

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации