ДОГОВІР

фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг)

"__" _______  ____ р.           м. __________

______________ (найменування банку, кредитної організації) в особі ________________, (посада, П.І.П.) діючого  на  підставі ________________(Статуту, Положення, Доручення - його №, дата) іменоване надалі  "Фактор", і _______________, (найменування юридичної особи, що відступає своє право вимоги) в особі ________________(посада, П.І.П.), діючого на підставі _____________(Статуту, Положення, Доручення - його №, дата) іменоване надалі  "Клієнт", уклали даний договір про нижченаведене:

1. Загальні положення.

1.1. Відповідно до даного договору Клієнт передає Факторові право вимоги платежу ____________ (перелічити вимоги, ______________ суми, якщо разове відступлення права вимоги, і перелічити види _____________ платежів і боржників, якщо договір носить тривалий характер).

1.2. Фактор відшкодовує Клієнтові суми платежів  по названих платіжних документах у розмірі ______________ (гривень або % від суми платежу).

1.3. За здійснення факторингової операції Фактор стягує із Клієнта плату в розмірі ___________________ (гривень або % від суми платежу).

1.4. Строки перерахування платежів _____________.

2. Обов'язку сторін

2.1. Фактор зобов'язується:

вчасно  здійснювати  оплату відступлених йому платіжних вимог;

{smscoin_key}вчасно інформувати Клієнта про стан розрахунків із платниками й про появу або про можливості появи утруднень із платниками.

2.2. Клієнт зобов'язується:

вчасно сповістити боржника(ів) про переведення права вимоги й необхідності внесення платежу на рахунок Фактора;

надавати Факторові  всю документацію про поставку товарів (надання послуг), включаючи документи, що підтверджують, що відвантаження здійснене відповідно до  умов замовлення відносно  строку поставки, кількості і якості товару, а покупець прийняв товар;

надавати Факторові відомості про несприятливі зміни, що відбулися з боржниками, які можуть вплинути на ступінь ризикованості грошових операцій Фактора;

брати участь разом з Фактором у розгляді справ у суді.

У випадку, якщо кошти по платіжній вимозі, уже сплаченому Клієнтові Фактором, помилково перераховані боржником на рахунок Клієнта, вони не пізніше наступного банківського дня після надходження грошей на рахунок Клієнта  повинні бути в повній сумі перераховані Клієнтом на рахунок Фактора.

3. Відповідальність сторін.

3.1. У випадку  несвоєчасного  перерахування  Фактором коштів на рахунок Клієнта Фактор виплачує неустойку в розмірі ___ %  від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення.  Розмір оплати послуг по факторинговій операції  Факторові зменшується на суму неустойки.

3.2. У випадку перерахування меншої суми,  чим та, що зазначено в даному  договорі, Фактор  виплачує  неустойку в розмірі ___ %  від невиплаченої суми за кожний день прострочення. Розмір оплати послуг по факторинговій операції Факторові зменшується на суму неустойки.

3.3. В інших випадках порушення даного договору Фактором він несе відповідальність у повному розмірі збитку, нанесеного Клієнтові цим порушенням.

3.4. Якщо в результаті дії або  бездіяльності Клієнта, що порушує даний договір, відбулася затримка оплати платіжної вимоги на рахунок Фактора, Клієнт сплачує Факторові пеню в розмірі ___ %  від суми, що  підлягає оплаті на вищезгадану вимогу, за кожний день прострочення після дня, коли повинен був бути здійснений платіж за договором.

3.5. В інших випадках порушення даного договору Клієнтом останній несе відповідальність у розмірі збитку,  нанесеного Факторові цим порушенням.

3.6. Фактор не несе відповідальності за невиконання договірних зобов'язань із постачання між Клієнтом і платником, покупцем товарів, а також за неправомірні дії стосовно Клієнта інших фінансово-кредитних установ і осіб, що діють із їхнього доручення.

3.7. Фактор має право передати Клієнтові неоплачену платіжну вимогу у випадку відмови платника від платежу незалежно  від  причин  цього, включаючи відсутність в останнього засобів для оплати боргу. При цьому Клієнт зобов'язаний протягом  одного дня після одержання відповідного повідомлення від Фактора перерахувати всю попередньо перераховану Фактором Клієнтові суму по неоплаченій платіжній вимозі.

4. Порядок здійснення факторингової операції.

4.1. Для здійснення факторингової операції Клієнт  представляє Факторові наступні документи:  ______________.

5. Термін дії договору.

5.1. Даний  договір набуває чинності  з моменту підписання й діє до _____________.

5.2. Дія договору може бути припинене достроково по наступних причинах:

а) за взаємною згодою сторін;

б) за бажанням Клієнта з повідомленням Фактора за __________ до припинення договору за умови __________________;

в) за бажанням Фактора з повідомленням Клієнта за ________________ до припинення договору за умови ____________________;

г) у випадку порушення однією зі сторін умов  даного договору, яке призвело до збитків для іншої сторони, за бажанням потерпілої сторони.

6. Юридичні адреси сторін:

Підписи сторін{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart