ДОГОВІР

оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на певний час)

 

м. _________________ "___"_____________ 20___ р.
 
_____________________________________ (найменування підприємства, що надає транспорт), іменоване надалі  "Орендодавець", в особі ____________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ___________________ (статуту, положення), з одного боку, і ____________________________ (найменування підприємства, яке орендує транспорт), іменоване надалі  "Орендар", в особі ___________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне.
1. Загальні положення
1.1. Згідно із даним договором Орендодавець надає Орендареві _________________________________________ (найменування транспортного засобу), іменоване подальшому "Транспорт", у тимчасове володіння й користування за плату, а також надає Орендареві самостійно послуги з керування транспортом і по його технічній експлуатації.
1.2. Даний договір укладений строком до __________________.
1.3. Розмір орендної плати становить: ___________________.
1.4. Орендна плата вноситься в наступний термін і в наступному 
порядку: ___________________________________.
1.5. Транспорт орендується з метою ______________________. 
1.6. Транспорт надається Орендареві не пізніше _____________.
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Орендодавець зобов'язується:
а) протягом  усього терміну дії даного договору підтримувати належний стан зданого в оренду транспорту, включаючи здійснення поточного й капітального ремонту і надання необхідних приналежностей;
{smscoin_key}б) надавати Орендареві послуги з керування й технічної експлуатації транспорту із забезпеченням його нормальної й безпечної експлуатації відповідно до  мети оренди, зазначеної в підпункті 1.5. даного договору;
в) забезпечити відповідність складу екіпажа і його кваліфікації вимогам звичайної практики експлуатації транспорту даного виду й умовам даного договору;
г) нести втрати по оплаті послуг членів екіпажа, а також витрати на їхній склад;
д) страхувати транспорт і відповідальність за збиток, що може бути заподіяний ним або у зв'язку з його експлуатацією. Членами екіпажа є працівники Орендодавця і виконують розпорядження Орендодавця, що стосуються керування й технічної експлуатації, і розпорядження Орендаря, які стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу.
2.2. Орендар зобов'язується: 
а) нести втрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспорту, у тому числі витрати на оплату палива;
б) нести втрати на інші, що витрачаються у процесі експлуатації транспорту матеріали, а також на оплату зборів.
2.3. Орендар вправі без згоди Орендодавця:
у рамках здійснення комерційної експлуатації орендованого транспорту від свого імені укладати із третіми особами договори перевезення й інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспорту, зазначеним у підпункті 1.5. даного договору;
здавати транспорт у суборенду.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У випадку загибелі або ушкодження орендованого транспорту Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцеві заподіяні збитки, якщо останній доведе, що загибель або ушкодження транспорту відбулися по обставинах, за які Орендар відповідає відповідно до закону або даним договором.
3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим транспортом, його механізмами, пристроями, устаткуванням, несе Орендодавець. Він вправі пред'явити до Орендаря регресну вимогу про відшкодування сум, виплачених третім особам, якщо доведе, що шкода виникла з вини Орендаря.
4. Додаткові умови й заключні положення
4.1. Додаткові умови даного договору: ____________________. 
4.2. У всьом іншому, не врегульованому в даному договорі, будуть застосовуватися норми, встановлені законодавством України, а також транспортними статутами і кодексами.
4.3. Даний договір набуває чинності  з моменту його укладення, складений в _____-х екземплярах.
5. Адреси й банківські реквізити Сторін:
Орендодавець: _______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Орендар: _____________________________ 
_____________________________________ 
______________________________________ 

Підписи сторін:
Орендодавець                              Орендар 
______________________ ______________________ 
            М.П.                                      М.П.

 {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации