ДОГОВІР

транспортного експедирування 

м. __________ "__"_________ 20___ р.

______________________(найменування підприємства-експедитора), іменоване надалі  "Експедитор", в особі ________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ___________ (Статуту, положення) з одного боку, і _______________ (найменування підприємства-вантажовідправника або вантажоодержувача) іменоване надалі  "Клієнт", в особі ___________________ (посада, П.І.П.) діючого на підставі _____________ (Статуту, положення) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет договору. Загальні положення

1.1. Згідно із даним договором Експедитор зобов'язується за винагороду й за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання визначених даним договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

1.2. Термін дії даного договору:

початок ____________________;

закінчення: _________________.

1.3. Вартість надаваних Експедитором послуг становить: _____________.

1.4. Клієнт зобов'язується оплатити:

а) суму, зазначену в підпункті 1.3., не пізніше ______________;

б) витрати, пов'язані з виконанням даного договору, не пізніше ___________ з моменту надання Експедитором калькуляції витрат.

1.5. Грошові суми, зазначені в підпункті 1.3. даного договору й у калькуляції витрат, виплачуються в наступному порядку:_________________.

2. Обов'язок Експедитора

2.1. Експедитор зобов'язується:

а) організувати перевезення вантажу транспортом по наступному

маршруту: ________________________.

б) укласти від імені Клієнта на підставі доручення договір перевезення вантажу;

в) забезпечити ____________________(відправлення й (або) одержання вантажу);

г) забезпечити одержання документів, що вимагаються для експорту або імпорту вантажу;

д) забезпечити виконання митних і інших формальностей;

е) перевірити кількість і стан вантажу;

ж) забезпечити навантаження й вивантаження;

з) сплатити мита, збори, зробити інші необхідні платежі, покладені на Клієнта;

і) забезпечити зберігання вантажу і його одержання в пункті призначення;

к) _________________ (інші обов'язки, пов'язані з перевезенням).

2.2. Експедитор вправі залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб.

Покладання виконання зобов'язання на третю особу не звільняє Експедитора від відповідальності перед Клієнтом за виконання даного договору.

3. Документи й інша інформація надавана Експедиторові

3.1. Клієнт зобов'язаний надати Експедиторові документи й іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання Експедитором обов'язків, передбачених даним договором.

3.2. Експедитор зобов'язаний повідомити Клієнтові про виявлені недоліки отриманої інформації, а у випадку неповноти інформації запросити - у Клієнта необхідні додаткові дані.

3.3. У випадку ненадання Клієнтом необхідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання відповідних обов'язків до надання такої інформації.

3.4. Клієнт відповідає за  збитки, заподіяні Експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку по наданню інформації, зазначеної в підпункті 3.1.

4. Відповідальність Експедитора за даним договором

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором Експедитор несе відповідальність по підставах і в розмірі, які визначаються відповідно до  правил чинного цивільного законодавства України.

4.2. Якщо Експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договору перевезення, відповідальність Експедитора перед Клієнтом визначається по тим же правилам, по яких перед Експедитором відповідає відповідний Перевізник.

5. Заключні положення

5.1. Кожна зі Сторін вправі відмовитися від даного договору, попередивши про це іншу Сторону в розумний строк.

5.2. При однсторонній відмові від виконання даного договору Сторона, що заявила про відмову, відшкодовує іншій Стороні збитки, викликані розірванням договору.

5.3. Договір складений в _____ екземплярах.

5.4. Адреси й банківські реквізити Сторін:

Клієнт: _____________________________

____________________________________

Експедитор: _________________________

____________________________________

Клієнт                 Експедитор

__________    _______________

     М.П.                   М.П.

КОМЕНТАР:

Договір транспортного експедирування укладається в письмовій формі. Умови виконання договору транспортного експедирування визначаються угодою сторін, якщо інше не встановлено законом про транспортно-експедиційну діяльності, іншими законами або іншими правовими актами.

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart