ДОГОВIР

дарування житлового будинку

м._____________ «__»________20__ р.

Ми, що нижче зазначені Сторона1, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, надалі ДАРУВАЛЬНИК,

та Сторона2, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, надалі ОБДАРОВУВАНИЙ(НА), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі  і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором ДАРУВАЛЬНИК передає у власність ОБДАРОВУВАНОГО(НОЇ) безоплатно належний  на праві приватної власності житловий будинок, який розташований за адресою:_________________________.

1.2. Вказаний житловий будинок належить  Дарувальнику на підставі  свідоцтва про право власності №____ від «___»__________ р, виданого _______________.

1.3. Нам, сторонам, роз’яснено зміст ст. 120 Земельного кодексу України про необхідність приватизувати земельну ділянку, на якій знаходиться будинок, або укласти договір оренди.

1.4. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього Договору вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами(домоволодіння) не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Дарувальник повідомляє, що сервітутів стосовно відчужуваного вищевказаного будинку немає, треті особи не мають прав на цей будинок, в тому числі на перебування чи проживання в ньому.

1.5. Відчужуваний житловий будинок оглянуто Обдаровуваним(ною), недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до Дарувальника щодо якісних характеристик відчужуваного майна Обдаровуваний(на) не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.

1.6. Відсутність заборони відчуження (арешту) житлового будинку підтверджується витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № ________ від «___»_________ року. Відсутність податкової застави житлового будинку підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № __________ від «__»_________ року, виданими _________(нотаріусом).

1.7. Дарувальник повідомляє Обдаровувану про те, що у відчужуваному будинку зареєстровані за місцем постійного місця проживання та фактично проживають (мають право на користування цим житлом відповідно до ст. 405 Цивільного кодексу України): Особа_1, Особа_2, що підтверджується Довідкою №____ виданою Господарською житлово-експлуатаційною дільницею №__ від «__»__________ року. Обдаровувана, повідомляє що їй відомо про цей факт та  зобов’язується не чинити перешкод у користуванні згаданими особами цим житлом.

1.8. Відповідно до рішення Виконавчого комітету __________ районної у м.___________ ради від «___»_________ року за № ___ Обдаровувана зобов’язана забезпечити Особі_1, 2005 року народження, користування цим житлом.

1.9. Дарувальник повідомляє, що на момент набуття права власності на відчужуваний житловий будинок перебував у шлюбі та діє за згодою дружини, що підтверджується відповідною заявою, підпис на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Обдаровуваний(на) свідчить, що йому(їй) відомо про цей факт.

2. Ціна договору

2.1. Дар цей сторони оцінюють у __________________ гривень.

{smscoin_key}2.2. Вартість цього житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами становить ________________гривень згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого _________ бюро технічної інвентаризації «__»________ року за №_________.

3. Передача майна та виникнення права власності

3.1. Право власності Обдаровуваної на дарунок виникає з моменту його прийняття.

3.2. Сторони домовились, що під передачею майна за цим Договором слід вважати передачу технічної документації, а саме: Технічного паспорта на жилий будинок. Прийняття Обдаровуваним(ною) від Дарувальника Технічного паспорта на жилий будинок свідчить про те, що передача майна відбулась.

3.3. В присутності нотаріуса Дарувальник передав Обдаровуваному(ній) Технічний паспорт на жилий будинок.

4. Інші умови

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків договору, що укладається Сторонами, їм роз’яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру  мнимої та удаваної угоди. Дарувальник стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального.

4.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони  керуються чинним законодавством. 

4.3. Відповідальність Сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.4. Договір набуває юридичної сили з моменту його нотаріального посвідчення.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що вчинені за узгодженням Сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає вимогам ст. 654 Цивільного кодексу України.

4.6. Витрати у зв’язку з укладенням цього договору несе Обдаровуваний(на).

4.7. Право власності на жилий будинок підлягає державній реєстрації (ст.182 Цивільного кодексу України).

4.8. Зміст ст.ст.182, 377, 717, 722 Цивільного кодексу України, ст.ст.120,125,126 Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних людей»,  зміст пункту 7 «Правил користування приміщеннями житлових будинків» затверджених Постановою КМУ від 24-01-2006 року №45, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.9. Цей договір укладено в двох примірниках, з яких один призначається для зберігання НотаріусОкруг НотаріусОруд НотаріусРозташ), а другий - видається на руки ОБДАРОВУВАНОМУ(НІЙ).

ПIДПИСИ:

ДАРУВАЛЬНИК                   _______________________

ОБДАРОВУВАНИЙ(НА)     _______________________

Посвідчувальний напис нотаріуса{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart