ДОГОВІР КОМІСІЇ

у сфері зовнішньоекономічної діяльності

м.___________             "___"______20___р.

_______________________________, організація, іменована надалі «Комітент», в особі _____________, що діє на підставі __________________, з одного боку, і __________________________ (зовнішньоекономічна організація), іменована надалі  «Комісіонер», в особі _________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали між собою договір про нижченаведене:

І. Предмет договору

1.1. Комітент доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а Комісіонер здійснює посередницькі правочини на користь Комітента від свого імені, за його рахунок, за винагороду.

1.2. Майно (товари), що надійшли Комісіонерові від Комітента, або придбані Комісіонером для Комітента, є власністю останнього, тому ризик випадкової загибелі майна (товарів) зберігається за Комітентом до моменту переходу його у власність іноземного контрагента.

ІІ. Права та обов'язки сторін

2.1. Комісіонер зобов'язаний прийняти на себе доручення Комітента на умовах, найбільш вигідних для останнього. Він не вправі відступати від вказівок Комітента, крім тих випадків, коли по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента й Комісіонер не міг вчасно запитати Комітента, або не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому випадку Комісіонер зобов'язаний повідомити Комітента про допущені відступи за першої нагоди.

2.2. Комісіонер поручається за виконання контракту іноземним контрагентом.

2.3. Комісіонер зобов'язаний:

- на основі розробленій Комітентом документації й інших даних підготовляти пропозиції іноземним партнерам;

- одержувати дозволи на ввіз (вивіз) товарів і забезпечувати виконання валютних операцій;

- одержувати накладні, страхувати майно при перевезеннях;

- забезпечувати надходження коштів  (валюти);

- оформляти фінансові відносини між іноземним покупцем (продавцем) і Комітентом;

- здійснювати представництво у процесах, ініційованих Комісіонером, одержувачем або третьою особою;

- виставляти рахунку іноземному покупцеві (експорт);

- звітувати перед Комітентом про платежі, що надійшли від іноземного   покупця;

- представляти Комітенту проект контракту для візування;

- по виконанню договору представити Комітенту звіт.

{smscoin_key}2.4. Комітент має право через своїх представників брати участь у переговорах і підготовці контракту, а також відборі товарів по отриманим через кордон зразкам (імпорт).

2.5. Комітент зобов'язаний:

- прийняти від Комісіонера все виконане з дорученням;

- оглянути придбане для нього майно (товари) і без зволікання сповістити Комісіонера про виявлені в товарах недоліках (імпорт).

ІІІ. Винагорода Комісіонера

3.1. Комітент сплачує Комісіонерові за даним договором __________ гривень.

3.2. Комітент відшкодовує Комісіонерові витрачені ним при виконанні доручення суми.

3.3. Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові ________ гривень за поруку виконання контракту іноземним контрагентом.

ІV. Відповідальність сторін

4.1. У випадку втрати, недостачі або ушкодження майна (товарів), що перебуває в Комісіонера, останній зобов'язаний відшкодувати Комітенту заподіяний збиток, якщо не доведе, що втрата, недостача або ушкодження відбулися не по його провині.

4.2. Комісіонер, що здійснив правочин з іноземним контрагентом на умовах, більше вигідних, чим ті, які передбачені договором, зобов'язаний виручені додатково суми перерахувати Комітенту.

4.3. Комісіонер, що реалізував майно (товари) за ціною нижче призначеної йому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що не було можливості продати майно за призначеною ціною й продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки.

4.4. Якщо Комітент порушить умови договору, внаслідок чого Комісіонер відмовиться від виконання прийнятого доручення, Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонерові понесені витрати й сплатити комісійну винагороду.

4.5. У випадку відхилення призначеної Комітентом ціни (за комісійним договором експорту) в бік  зниження, Комісіонер зобов'язаний відшкодувати понесені Комітентом збитки. Якщо Комісіонер приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної для нього угоди.

V. Держава по зобов'язаннях сторін не відповідає

VІ. Додаткові умови

6.1. Комісіонер вправі відмовитися від укладення зовнішньоторговельного договору, якщо доведе, що не в змозі його виконати або що договір вступає в протиріччя з діючими приписами в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

VІІ. Термін дії даного договору встановлюється з

VІІІ. Юридичні адреси й реквізити сторін

Комісіонер: ______________________________________________________

Комітент: _________________________________________________________

Підписи

      Комісіонер                             Комітент

________________                ________________

         М.П.                                      М.П.{/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart