ДОГОВІР

позики із заставним забезпеченням

 

м. ________________ "___"__________ 20___ р.

_________________________________ (найменування підприємства, що бере позику), іменоване надалі "Позичальник", в особі __________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _________________________ (найменування підприємства, що дає позику), іменоване надалі  "Позикодавець", в особі __________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

  1. З метою фінансової стабілізації Позичальника Позикодавець надає Позичальникові позику на суму ___________________________________ (сума цифрами й прописом) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві зазначену суму позики в обумовлений строк.

2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може мати місце за бажанням Позичальника протягом  ____________________ частинами  (на виплату), але не пізніше _______________.

3. Надавана Позикодавцем позика є безпроцентною, тобто  за користування нею відсотки (плата) не стягуються.

4. Позикодавець перераховує суму позики поетапно в наступний термін:

перший платіж у розмірі _______________________________ гривень - не пізніше "___"________ 20___ м.

другий платіж у розмірі _______________________________ гривень - не пізніше "___"________20___ м.

третій платіж у розмірі _______________________________ гривень - не пізніше "___"________20___ м.

{smscoin_key}5. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики в зазначений у пункті 2 даного договору строк, Позичальник надає В заставу наступне майно:_______________________________________________ (найменування обладнання або іншого майна), іменоване надалі  "Майно".

Договір застави, який встановлює забезпечення, є додатком до даного договору й вступає в дію не пізніше одного тижня з моменту підписання даного договору.

6. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань залишається в Позичальника.

7. Сторони домовилися, що Позичальник не вправі розпоряджатися Майном, що служить забезпеченням без згоди Позикодавця.

8. При втраті Позичальником Майна, що є забезпеченням зобов'язань Позичальника за даним договором або погіршення його стану з обставин, за які Позикодавець не несе відповідальності, Позикодавець вправі вимагати від Позичальника дострокового повернення суми позики.

9. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов'язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому порядку.

10. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

11. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше ________________ днів з моменту реалізації.

12. У всьому іншому, не передбаченому даним договором, застосовується чинне законодавство.

13. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем першого платежу, зазначеного в п. 4 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов'язань. Дія договору припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством.

14. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв'язку з ним, Сторони приймуть всі міри до їхнього вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості мирного врегулювання спорів вони будуть вирішуватися в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Договір складений в ____________ екземплярах.

16. Юридичні адреси й банківські реквізити Сторін:

Позичальник: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Позикодавець: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Підписи сторін:

Позичальник                                       Позикодавець

_________________________ __________________________

М.П.                                                              М.П. {/smscoin_key}

Додати коментар

Шановні відвідувачі! 03.08.2010 року набрав законної сили Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким внесено значну кількість змін до процесуального законодавства. Тому, використовуючи позовні заяви та процесуальні документи, які опубліковані до 03.08.2010 року, звертайте свою увагу на підсудність справ, строки та ін. і перевіряйте чи не змінилися вони! Всі подальші публікації будуть здійснені із врахуванням змін.


Захисний код
Оновити

Infonarium
океан информации

Онлайн помічник

SiteHeart