При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Договір про переведення боргу Друк
Понеділок, 11 травня 2009 17:26

 

Договір
про переведення боргу

м. Київ                                          “__” ___ 200__р.

  
Сторони:
Первісний боржник____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в 
особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення)  
з однієї сторони, та Новий боржник____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 


 1. Предмет договору
1.1. Первісний боржник переводить борг за Договором № __ від “__” ___200_ р., укладений між Первісним Боржником _________________(найменування Кердитора) надалі іменується "Кредитор"), а Новий боржник приймає на себе зобов'язання за названим у цьому пункті договором (надалі іменується "Основний договір") 
1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, що підтверджується його повідомленням № ___ від "__"___200_ р., яке передане Новому кредитору. 

2. Оплата та порядок розрахунків 
2.1. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в розмірі ___( ____ ) грн. 
  
3. Порядок виконання зобов’язань
3.1. Новий боржник вправі висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником. 
3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом __ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання. 
3.3. З моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі, зазначеній в статті 2 цього Договору. Первісний боржник зобов'язаний сплатити цю суму Новому боржнику протягом __ банківських днів із дня набуття чинності цим Договором. 
3.4. Первісний боржник не вправі змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника. 
3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються простим векселем (векселями) терміном платежу не пізніше _ днів із дня їхнього виставлення. 
3.6. При видачі простого векселя (векселів) зобов'язання за цим Договором припиняються шляхом їх заміни вексельним зобов'язанням у частині рівній вексельній сумі. 

4. Права та обов’язки сторін
4.1. Обов’язки Первісного боржника: 
4.1.1. Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до "__"____200_ р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора по виконанню зобов'язань: 
1. Договір № _ від "__" _____ 200_ р.; 
2. Специфікація до Договору № _ від "_"_____ 200_ р.; 
3. _____________. 
4.2. Обов'язки Нового боржника: 
4.2.1. Зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основного договору. 
4.2.2. Передати поштою або вручити особисто Кредитору один екземпляр цього Договору. 
4.3. Права Нового боржника: 
4.3.1. Новий боржник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо Основний договір між Первісним боржником і Кредитором буде визнаний недійсним у встановленому порядку. 

5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення. 
5.4. За прострочення у здійсненні будь-якого повідомлення винна Сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі __ ( ___ ) грн. _ коп. 

6. Строк дії Договору
6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

7. Зміна умов Договору та інші положення
7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
7.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України. 
7.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
7.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
7.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

 

 

Белый каталог сайтов MegaKat.info

 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги