Юридичні послуги, адвокати

Чи потрібен на сайті юридичний форум або чат для професійного спілкування?
 
Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 

Украинская Баннерная Сеть
Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
Середа, 03 лютого 2010 13:25

ДОГОВІР

банківського вкладу

м. _______________ "___"__________ 20___ р.

 

__________________________ (найменування банківської установи), ліцензія НБУ _________ від "___"_________ 20__ року, іменований надалі "Банк", в особі _________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада), діючого на підставі _________________________ (Статуту, положення), з одного боку, і громадянин ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі  "Вкладник", уклали даний договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Банк зобов'язується приймати від Вкладника грошові суми (вклад) і повернути суму вкладу й виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому Договором.

1.2. Даний Договір полягає на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання).

1.3. Банк нараховує відсотки на внесок у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається від дня, що слідує за днем внесення відповідної суми вкладу, по день, що передує його поверненню або списанню з рахунку на інших підставах.

1.4. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вкладникові на його вимогу після закінчення кожного кварталу окремо від суми вкладу, тобто 1 квітня, 1 липня 1 жовтня й 3 січня. Незатребувані в цей строк відсотки збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

1.5. Укладання даного договору і внесення коштів на рахунок Вкладника по внеску засвідчуються ощадною книжкою. Вкладник вправі, за своїм вибором, одержати ощадну книжку на своє ім'я (іменну ощадну книжку) або - ощадну книжку на пред'явника. В ощадній книжці повинні вказуватися й засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування й місце знаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми коштів , зарахованих на рахунок, всі суми коштів , списаних з рахунку, і залишок коштів  на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Банк зобов'язаний:

- відкрити на ім'я Вкладника депозитний рахунок № ________________;

- у будь-який час приймати від Вкладника будь-які грошові суми й зараховувати їх на зазначений депозитний рахунок;

- видати Вкладникові суму вкладу повністю або частково по його першій вимозі або розпорядитися відповідною сумою іншим способом за вказівкою Вкладника;

- нараховувати передбачені п. 1.3 Договору відсотки на вклад;

- за свій рахунок застрахувати вклад на суму _____________ гривень;

- засвідчити внесення вкладу ощадною книжкою на ім'я вкладника або, за бажанням Вкладника - ощадною книжкою на пред'явника;

- відображати в ощадній книжці всі операції по вкладу;

- виконувати інші вимоги, пропоновані законодавством до договорів банківського вкладу, що укладаються із громадянами.

2.2. Банк має право в односторонньому порядку змінити розмір відсотків по внеску. При цьому зменшення розміру відсотків допускається після письмового повідомлення Вкладника або повідомлення про це в пресі або через інші засоби масової інформації. Новий (зменшений) розмір відсотків застосовується до вкладу після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення.

2.3. Банк не вправі здійснювати які-небудь операції по вкладу без розпорядження Вкладника, а у випадку видачі ощадної книжки на пред'явника - без розпорядження пред'явника книжки, за винятком випадків, прямо встановлених законом.

2.4. Вкладник розпоряджається вкладом на свій розсуд, у тому числі Вкладник вправі:

- одержати в будь-який час суму вкладу повністю або частково;

- одержувати після закінчення кожного кварталу суми відсотків, що належать йому до дня обігу, окремо від вкладу;

- при одержанні повної суми внеску одержувати повністю суму відсотків, нараховану до дня одержання суми вкладу;

- здійснювати будь-які розрахунки й переклади коштів зі свого внеску в межах залишку коштів . Вкладник має право здійснювати будь-які інші дії для розпорядженням вкладом і сумами відсотків по вкладу, не заборонені чинним законодавством.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. У випадку порушення Банком строків повернення суми вкладу або виплати відсотків, Банк буде зобов'язаний виплатити Вкладникові пеню в розмірі ____% від вчасно невиплачених сум за кожний день прострочення., а також відшкодувати заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду. Відшкодування збитків і сплата штрафних санкцій (пені) не звільняють Банк від виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі й у частині виплати передбачених Договором відсотків.

3.2. Усі суперечки і розбіжності будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди суперечки підлягають вирішенню в суді у встановленому порядку.

3.3. Договір складений в 2-х екземплярах - по одному для кожної сторони. Обидва екземпляри мають однакову юридичну чинність.

3.4. Адреси, інші дані про сторін:

Банк: ________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Вкладник: ____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Підписи сторін: 

Банк                                      Вкладник 

___________________ ____________________

                 М.П.