Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?
 
Договір про надання юридичних послуг
Середа, 03 березня 2010 11:30

 ДОГОВІР

на надання юридичних послуг

м. ____________ "__"_________ 200__ р.

______________________________________________ (найменування юридичної фірми, консультації, ФОП), іменуємо__ далі "Юрконсультація", в особі ________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ______________________, що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________ (найменування організації), іменуємо__ далі "Клієнт", в особі ______________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), з на підставі ___________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

1. Клієнт доручає, а Юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати Клієнтові юридичну допомогу по __________________________________.

2. У рамках даного договору Юрконсультація зобов'язується:

- вивчити представлені Клієнтом документи й проінформувати Клієнта про можливі варіанти рішення проблеми;

- підготувати необхідні документи в ______________________ (найменування суду) і здійснити представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях судового процесу при розгляді справи по _____________________;

- у випадку позитивного рішення здійснити необхідні дії по виконанню судового рішення.

3. Вартість послуг з договору визначається в сумі ____________ (_____________________________) грн. Оплата здійснюється в наступному порядку:

- ______________ (_______________________________) грн. Клієнт перераховує на розрахунковий рахунок Юрконсультації протягом ________ днів після підписання даного Договору як  завдаток;

- ______________ (_______________________________) грн. перераховуються Клієнтом після прийняття судом рішення по суті;

- ______________ (______________________________) грн. - після вступу рішення суду в законну силу.

4. Крім того, при досягненні позитивного результату, а

саме: _________________________________________________________,

Клієнт виплачує Юрконсультації премію в розмірі ___% від ___________________.

Після виконання Юрконсультацією кожного етапу робіт підписується акт завершення етапу робіт за договором на надання юридичних послуг.

5. Юрконсультація приступає до роботи після одержання завдатку.

6. Клієнт надає Юрконсультації протягом  ______ днів після підписання Договору всю наявну інформацію й документи, необхідні для виконання зобов'язань перед Клієнтом.

Юрконсультація гарантує схоронність документів.

Юрконсультація не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з поданням Клієнтом документів, що не відповідають дійсності.

7. Клієнт відшкодовує Юрконсультацї відрядні й інші витрати в погодженому між сторонами розмірі.

8. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи Клієнта перераховані Клієнтом суми поверненню не підлягають.

9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором  при виникненні непереборних перешкод, під якими розуміється: стихійні лиха, масові безладдя, заборонні дії влади й інші форс-мажорні обставини.

10. Сторони зобов'язуються всі виникаючі розбіжності вирішувати шляхом переговорів. Всі спори сторонами вирішуються в порядку і на підставі діючого законодавства.

11. Юрконсультація для виконання дійсного договору призначає спеціаліста й вживає заходів до забезпечення виконання доручення у встановлений термін і якісно.

12. Строком закінчення дії даного договору вважається ____________________________ і підписання сторонами із завершенням робіт за договором на надання юридичних послуг або день підписання сторонами протоколу про неможливість вирішення зазначеного питання правовими засобами. 

13.Адреси й банківські реквізити сторін: 

"Клієнт": ______________________________________________________ 

"Юридична консультація": ____________________________________ 

Договір до виконання прийняв: __________________________ (П.І.П) 

Клієнт                                 Юрконсультація 

_____________________      ____________________

(підпис)                             (підпис)

М.П.                                     М.П.