ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

м. ____________ "__"__________ 20__ р.

Власник житла, свідоцтво Nо. __________ (копія свідоцтва є додатком до даного договору), ___________________ (П.І.П), іменований надалі "Орендодавець", з одного боку, і ___________________ (П.І.П), іменований надалі "Орендар", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець представляє Орендареві й членам його родини в користування строком на _____ рік квартиру загальною площею ______ кв. м. за адресою: _________________, характеристика якої наведена в акті здачі квартири.

1.2. За згодою сторін договором встановлюється плата за оренду квартири в розмірі __________ (__________) гривень на місяць, до складу якої включені пропорційно орендованої площі платежі на повне відновлення будинку, витрати на обслуговування й ремонт будинку й квартири, витрати по оплаті комунальних і інших послуг.

2. Обов'язку сторін

2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані.

2.1.2. Здійснювати утримання будинку й технічних обладнань квартири відповідно до  вимог користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку і прибудинкової території в Україні.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних і інших послуг.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використати здану йому за договором  оренди квартиру за призначенням.

2.2.2. Дотримуватись вимог до користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території в Україні.

2.2.3. Вчасно повідомляти Орендодавцеві про виявлені несправності елементів квартири й будинку.

2.2.4. Не пізніше останнього дня місяця вносити плату за оренду. За несвоєчасне внесення платежів оплачувати пеню з розрахунку ____% від несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше ____% суми заборгованості.

2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств по обслуговуванню й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних обладнань квартири.

2.2.6. Звільнити орендоване житлове приміщення після закінчення обумовленого в даному договорі строку оренди.

3. Права сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання вимог користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку й прибудинкової території.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення строку договору оренди.

3.1.4. Продати Орендареві займану ним квартиру.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в орендоване житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину (чоловіка) і непрацездатних батьків.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт із утримання житлового будинку, квартири й прибудинкової території, а також надання комунальних і інших послуг, передбачених договором оренди.

3.2.3. Викупити в Орендодавця з його згоди орендоване приміщення, уклавши договір купівлі-продажу.

3.2.4. Вимагати обґрунтування збільшення плати за оренду після укладання договору оренди.

3.2.5. Вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов'язків, передбачених у п. п. 2.1.2.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов'язків, передбачених у п. п. 2.1.2 даного договору, у встановленому законом порядку.

4.2. Відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцеві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов'язків, передбачених у п. п. 2.2.1 і п. п. 2.2.2 даного договору, у встановленому законом порядку.

5. Заключні умови

5.1. Даний договір може бути розірваний із ініціативи кожної зі сторони при наявності умов і в порядку, передбаченому житловим законодавством.

5.2. Виниклі при виконанні даного договору спори між сторонами вирішуються у встановленому законом порядку.

5.3. Даний договір складений в 2-х екземплярах, один із яких перебуває в Орендодавця, іншої - в Орендаря.

5.4. Невід'ємною частиною даного договору є акт здачі квартири Орендареві.

5.5. Договір набуває чинності  з моменту його підписання.

 

Орендодавець:

Паспорт Nо._________, серія ___________, виданий _________________

_____________________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Орендодавець ______________

(підпис)

 

Орендар:

Паспорт Nо._________, серія ___________, виданий _________________

_____________________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Із вимогами користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території ознайомлений.

Орендар ______________

            (підпис) 

Додати коментар

Будь ласка, залишаючи коментарі не залишайте після себе неприємних слідів у вигляді нецензурної лайки, реклами та флуду! Поважайте інших і дотримуйтесь законів України!


Захисний код
Оновити

Залиште свій голос

Чи маєте Ви відношення до юридичної професії?