При використанні матеріалів сайту Зона Закону в інтернеті гіперпосилання на www.zonazakona.com.ua обов'язкове. Умови використання матеріалів сайту "Зона Закону"

09.11.2009
Головне меню
Договір доручення Друк
Понеділок, 11 травня 2009 13:20
 Договір доручення 

м. Київ                “__” ___ 200__р. 

Сторони: 
  
Довіритель ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ____ ___ (посада та ПІБ) ,діючого на підставі _______ (статуту, довіреності, положення) , з однієї сторони, та 
Повірений ____________________ (посада та ПІБ) в особі _______, діючого на підставі ___ _____ (статуту, довіреності, положення) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

   
1. Предмет договору. 
  
1.1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити наступні юридичні дії: __________________, на таких умовах ____________ і в наступному порядку __________________. 
  
2. Винагорода та порядок розрахунків. 
  
2.1. За здійснення дій, що визначені у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в розмірі _____ грн. 
2.2. Довіритель зобов'язується протягом __ банківських днів після надання Довірителеві звіту Повіреного про виконання доручення, перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Повіреного грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору. 

3. Строки виконання доручення. 
  
3.1. Повірений зобов'язаний виконати доручення протягом __ з дня набрання чинності цим Договором . 
  
4. Права та обов’язки сторін. 

4.1. Обов’язки Повіреного: 
4.1.1. Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя. 
4.1.2. Повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення. 
4.1.3. Після виконання доручення або в разі припинення Договору до його виконання в ___ дневний срок повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи. 
4.1.4. Виконати доручення в строк зазначений в п. 3.1 цього Договору. 
4.1.5. В ___ дневний срок передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення. 
4.2. Обов'язки Довірителя: 
4.2.1. Зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. 
4.2.2. Забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення. 
4.2.3. Відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення. 
4.2.4. Зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення. 
4.2.5. Зобов’язаний виплатити Повіреному винагороду в порядку та розмірі зазначеному в п. 2.1-2.2 цього Договору. 
4.2.6. Забезпечити при необхідності участь своїх уповноважених представників до виконання Повіреним його зобов’язань згідно цього Договору. 
4.3. Права Повіреного: 
4.3.1. Вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору. 
4.4. Права Довірителя: 
4.4.1. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим. 
4.4.2. Залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення. 
4.4.3. Вимагати від Повіреного виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору. 

5. Відповідальність сторін. 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
5.4. За несвоєчасну виплату винагороди Повіреному Довіритель сплачує пеню в розмірі __ % від суми належної до сплати за кожний день просрочки. 

6. Припинення Договору. 

6.1. Договір припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі: 
6.1.1. Відмови Довірителя або Повіреного від Договору. 
6.1.2. Визнання Довірителя або Повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім. 
6.1.3. Смерті довірителя або повіреного. 

7. Строк дії Договору та інші умови. 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє “__” ____ 200__ р. 
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України. 
7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
7.5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
 
Місцезнаходження та реквізити Сторін


 

 


Украинская Баннерная Сеть
Юридичні послуги